Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku

Wskaźnik ten zestawia pozycję rachunku przepływów (cash flow operacyjny) do pozycji bilansowej, mianowicie średniej wartości mająt­ku.

Wskaźnik cyklu zapasów w dniach [CZ]

Wskaźnik CZ informuje, co ile dni, przeciętnie biorąc, następowało uzupełnianie zapasów.

Wskaźnik obrotu (rotacji) zapasów [OZ]

Wskaźnik OZ wskazuje, ile razy w ciągu roku zapasy znajdujące się w maga­zynach zostają przekształcone w sprzedane gotowe wyroby.

Wskaźnik obrotu aktywów [OA]

Wskaźnik ten mierzy zdolność aktywów firmy do generowania sprzedaży.

Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku

Wskaźnik ten zestawia pozycję rachunku przepływów (cash flow operacyjny) do pozycji bilansowej, mianowicie średniej wartości mająt­ku.

Wskaźnik obrotu należnościami [ON]

Wskaźnik ON informuje Cię, ile razy (przeciętnie) firma inkasowała należności od odbiorców. Pobierz kalkulator ON w Excelu.

Wskaźnik cyklu należności w dniach [CN]

Wskaźnik cyklu należności w dniach [CN] informuje, co ile dni firma otrzymywała swoje należności, a więc jaki był okres oczekiwania na należności wynikające ze sprzedaży na kredyt. Pobierz gotow...

Wskaźnik obrotu (rotacji) zapasów [OZ]

Wskaźnik OZ wskazuje, ile razy w ciągu roku zapasy znajdujące się w maga­zynach zostają przekształcone w sprzedane gotowe wyroby.

Wskaźnik obrotu aktywów [OA]

Wskaźnik OA mierzy zdolność aktywów firmy do generowania sprzedaży. 

Wskaźniki obrotu należnościami [ON] i cyklu należności w dniach [CN]

Wskaźnik ON informuje Cię, ile razy (przeciętnie) firma inkasowała należności od odbiorców, CN zaś - co ile dni otrzymywała swoje należności, a więc jaki był okres oczekiwania na należności wyni...

Wskaźnik szybki (WSZ)

Utrzymanie płynności finansowej spółki to nadrzędny cel kadry zarządzającej. Sprawdź, za pomocą wskaźnika WSZ ile razy aktywa bieżące o najwyższej płynności pokrywają zobowiązania bieżące. Pobie...

Wskaźnik natychmiastowej wymagalności (WNWYM)

Wskaźnik ten informuje, ile razy aktywa bieżące skorygowane o poziom zapasów i należności pokrywają zobowiązania bieżące. Można przyjąć, że bezpieczny poziom tego wskaźnika oscyluje w granicach...

Wskaźnik płynności bieżącej [WPB]

Wskaźnik ten informuje o tym, ile razy bieżące aktywa (które stosunkowo szybko mogą być zmienione w gotówkę) pokrywają zobowiązania bieżące.

Wskaźnik natychmiastowej wymagalności (WNWYM)

Wskaźnik ten informuje, ile razy aktywa bieżące skorygowane o poziom zapasów i należności pokrywają zobowiązania bieżące.

Wskaźnik płynności bieżącej (WPB)

Wskaźnik ten informuje o tym, ile razy bieżące aktywa (które stosunkowo szybko mogą być zmienione w gotówkę) pokrywają zobowiązania bieżące.

Wskaźnik marży brutto [RMB]

Wskaźnik marży brutto [RMB] mierzy rentowność produktową podstawowej działalności operacyjnej firmy.

Wskaźnik rentowności aktywów (WZAKT)

Wskaźnik ten jest interpretowany jako kwota zysku netto przypadająca na każdą złotówkę majątku firmy. Określa tym samym ogólną zdolność aktywów firmy do generowania zysku netto, a więc może stan...

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (WZKW)

Wskaźnik ten pozwala ocenić rentowność zaangażowanego kapitału własnego. Wysokie wartości tego wskaźnika wskazują na korzystną sytuację finansową firmy.

Wskaźnik rentowności brutto (WZB)

Wskaźnik ten informuje o wartości zysku brutto (przed opodatkowaniem), przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów i wyrobów.

Wskaźnik rentowności netto (WZN)

Wskaźnik ten informuje o wartości zysku netto (po opodatkowaniu), przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów i wyrobów.

Wskaźnik C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik ten opisuje relację ceny, za jaką inwestor płaci obecnie za ku­powane akcje przedsiębiorstwa, i jego zysków osiągniętych z ostatniego okresu (tj. historycznego).

Wskaźnik dywidenda na akcję

Wskaźnik ten przedstawia wartość wypłacanej dywidendy na jedną akcję.

Wskaźnik zysk na akcję

Wskaźnik ten stanowi relację zysku netto danego okresu do liczby akcji zwykłych wyemitowanych przez firmę.

Wskaźnik pokrycia obsługi długu II (WPODII)

Wskaźnik ten pokazuje, ile razy zysk netto wypracowany przez firmę pokrywa wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Wskaźnik pokrycia obsługi kredytu (WPOK) na podstawie zestawienia przepływów pieniężnych

Wskaźnik ten określa stosunek wpływów pieniężnych (zysk netto + amortyzacja) do wydatków związanych z obsługą zadłużenia.

Wskaźnik zadłużenia aktywów (WZA)

Określa udział wszystkich zobowiązań (kapitałów obcych) w finansowaniu majątku firmy.

E-Doradca Analiza Finansowa