Regulamin korzystania z Serwisu Analiza i Kontrola Finansowa

Regulamin korzystania z Serwisu Analiza i Kontrola Finansowa

Regulamin korzystania z Serwisu Analiza i Kontrola Finansowa zwanego dalej Serwisem

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Serwis jest internetowym archiwum poradnika Analiza i Kontrola Finansowa w praktyce, którego wydawcą jest wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul Łotewska 9a, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264, nr NIP 526-19-92-256, REGON 012725225.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka, zwane dalej Wydawnictwem, oraz korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§3

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Wydawnictwem umowę na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

2. Wydawnictwo -Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wydawca Serwisu.

3. Usługi - usługi i narzędzia udostępniane i świadczone zarejestrowanym w Serwisie Użytkownikom, za pośrednictwem tego serwisu, w tym: narzędzia, wskaźniki, kalkulatory, wzory umów i innych dokumentów, artykuły z zakresu analizy i kontroli finansowej, odpowiedzi ekspertów na pytania Użytkowników.

4. Serwis - serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.analizafinansowa.pl będący własnością i administrowany przez Wydawnictwo poświęcony tematyce związanej z analizą finansową oraz controllingiem.

Rozdział 2

Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

§4

Zamawiając Usługi za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.analizafinansowa.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług, warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną przez Wydawnictwo oraz niniejszym regulaminem, a także, że je akceptuje i zobowiązuje się je przestrzegać.

W terminie 10 dni od zamówienia danych Usług Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy o ich świadczenie. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez wysłanie do Administratora najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej. Prawo do odstąpienia nie dotyczy Usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od chwili ich zamówienia.

§5

1. Użytkownicy Serwisu dokonując zamówienia Usług i rejestracji w Serwisie, wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie www.analizafinansowa.pl, udostępniają swoje następujące dane: podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP. Podanie danych zawartych w formularzu jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Analiza i Kontrola Finansowa przez Wydawnictwo.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawnictwo. Wydawnictwo, chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

3. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu zamówienia Wydawnictwo przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r., o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

4. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Wydawnictwa, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

5. Wydawnictwo nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Wydawnictwem firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników Serwisu. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie zawierają jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację poszczególnych konkretnych Użytkowników.

Rozdział 3

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

§6

1. Usługi świadczone przez Wydawnictwo polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Usługi świadczone przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do artykułów i innych treści zawartych na serwisie. Usługą bezpłatną jest możliwość subskrypcji e-lettera (Serwis Analityka Finansowego) oraz dostęp do takich części jak: Słownik, Archiwum e-letterów, Wzory. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych Usług.

3. W celu uzyskania dostępu do płatnych Usług za pośrednictwem Serwisu tj. w szczególności do całości zasobów Serwisu oraz możliwości zadawania pytań ekspertom, należy dokonać rejestracji Użytkownika w Portalu i wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie www.analizafinansowa.pl oraz opłacić abonament za korzystanie z tych Usług.

4. W celu zarejestrowania się Użytkownika i złożenia zamówienie na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy:

a. Na stronie www.analizafinansowa.pl , na podstronie „Zarejestruj się”, wypełnić formularz zamówienia. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do pełnej wersji Portalu i dostępnych w jego ramach narzędzi i usług. W formularzu rejestracyjnym należy podać podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP.

b. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe;

c. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą;

e. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika przesyłany jest do Wydawnictwa oraz zapisywany w bazie danych http://www.analizafinansowa.pl/;

f. Po zakończeniu procesu rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Serwisu.

5. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Wydawnictwem na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia i przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Wydawnictwo i z zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczna za pośrednictwem  Serwisu pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem.

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych Usług za pośrednictwem Serwisu po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonego na stronie www.analizafinansowa.pl

7. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

8. Wydawnictwu przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przy użyciu przyznanego Użytkownikowi loginu i hasła poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Portalu przez Użytkownika.

9. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności przyznane mu login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do płatnych Usług.

10. Wydawnictwo ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów zamieszczonych w Serwisie, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkowników korzystających z Usług za pośrednictwem Serwisu.

11. W przypadku zastosowania przez Wydawnictwo powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§7

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8

1. Majątkowe prawa autorskie do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie należą do Wydawnictwa. Utwory te i materiały podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.). Korzystanie z tych utworów i materiałów jest dozwolone tylko zgodnie z zasadami omówionymi poniżej.

2. Korzystanie przez Użytkowników z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie oraz z udzielonych przez ekspertów odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkowników, jest możliwe tylko dla celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego określonego przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. nr 24 poz. 83 ze zm.) i użytku własnego Użytkownika.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób artykułów i wszelkich innych materiałów oraz treści zamieszczonych w Serwisie ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

4. Zamówienie i opłacenie przez Użytkownika abonamentu na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie.

5. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo o wszelkim znanym mu nieautoryzowanym i bezprawnym korzystaniu z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie.

6. Naruszenie zasad określonych w niniejszym punkcie przez Użytkownika lub osobę trzecią przy jego pomocy lub za jego zachętą stanowi czyn zabroniony, ścigany prawnie, i obarczone jest odpowiedzialnością cywilną i karną.

Rozdział 4

Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 9

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „e-lettera” (biuletynu elektronicznego).

2. Usługa subskrypcji e-lettera Serwis Analityka Finansowego jest Usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza na stronie www.analizafinansowa.pl.

3. „E-letter” jest przesyłany raz w tygodniu do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

4. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, o których mowa powyżej, jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Każdy „e-letter” lub inna przesyłka pochodząca od Wydawnictwa zawiera:

a. informację o nadawcy,

b. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,

c. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z tej Usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wysyłania subskrybentom e-lettera Serwis Analityka Finansowego maili promocyjnych - zawierających oferty promocyjne, informacje o nowych produktach i usługach oraz e-letterów specjalnych - zawierających zestawienie istotnych zmian w prawie.

Rozdział 5

Abonament na dostęp do płatnych Usług

§ 10

1. Aktualna cena abonamentu za Serwis jest podana na stronie WWW.analizafinansowa.pl.

 

2. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Wydawnictwa. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

Rozdział 6

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 11

1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Wydawnictwa niezależnych.

2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Serwisu, nie przekraczających 2 godzin w miesiącu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

3. Wydawnictwo nie świadczy żadnych usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się wzorami dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik korzysta z powyższych materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział 7

Postępowanie reklamacyjne

§ 12

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected] z podaniem opisu reklamacji wraz z podaniem przyczyn oraz podaniem danych identyfikujących reklamującego.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Wydawnictwo następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Wydawnictwo przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Rozdział 8

Rezygnacja z usługi

§ 13

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu. Wystarczy w tym celu skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta - mailem: [email protected], [email protected] lub telefonicznie: 0 22 518 29 29 (poniedziałek - piątek w godzinach 7-19) i złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu nastąpi ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym Wydawnictwo zostało powiadomione przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy.

2. Rezygnacja z korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu, tj. z rezygnacją z otrzymywania cotygodniowego e-lettera. Można go dalej otrzymywać, ponieważ jest bezpłatny.

3. Rezygnacja z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Serwisu.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od dnia 01.03.2010 roku i stanowi całą i wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

2. Wydawnictwo ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i zablokować mu dostęp do płatnych Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub nieterminowego dokonywania opłat abonamentowych za dostęp do płatnych Usług.

3. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.analizafinansowa.pl

§ 15

Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawnictwo na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej. Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.

§ 16

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

§ 17

1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

2. Niniejszy regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach w niniejszym regulaminie nie uregulowanych.

3. W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby pozwanego.

Warszawa, dnia 02.01.2008 r.

Prezes Wydawnictwa Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

E-Doradca Analiza Finansowa