Finalna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego

Finalna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego

Finalna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego została już udostępniona przez Ministerstwo Finansów. Jest ona tożsama z wersją testową i składa się z 7 struktur.

Struktura 1– Księgi Rachunkowe,

Struktura 2 – Wyciągi bankowe,

Struktura 3 – Magazyn,

Struktura 4 – Ewidencja Zakupu i Sprzedaży,

Struktura 5 – Faktury Vat,

Struktura 6 – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,

Struktura 7 – Ewidencja przychodów.

Struktura Księgi Rachunkowe przedstawia dane dotyczące:

- zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

- dziennika księgi głównej,

- zestawienia obrotów i sald.

Jeśli w księdze głównej mamy pozycje zagregowane, a w księdze pomocniczej pojedyncze transakcje wtedy przesyłamy z księgi głównej dane zagregowane, a z księgi pomocniczej pojedyncze transakcje ponieważ ustawodawca dał nam możliwość przesyłania wielu plików.

Jeśli w wyniku przejęcia firmy mamy kilka ksiąg głównych, ustawodawca dał analogiczną możliwość przesłania wielu plików, czyli kilku ksiąg głównych.

Struktura Wyciągi Bankowe przedstawia dane dotyczące:

- wszystkich informacji o przepływach pieniężnych w postaci szczegółowych zapisów z wyciągu bankowego dla rachunków prowadzonych przez przedsiębiorców.

Można generować jeden plik dla jednego rachunku, ponieważ ustawodawca dał nam możliwość przesyłania wielu plików.

Struktura Magazyn przedstawia dane dotyczące:

- materiałów, produktów, półproduktów ze szczegółowością do pojedynczej sztuki,

- wydanie wewnętrzne, przesuniecie międzymagazynowe, przyjęcie z zewnątrz, wydanie na zewnątrz.

Struktura Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT przedstawia dane dotyczące:

- struktura za dany okres ma uzgodnić się z deklaracją VAT- 7 przypisaną do tego okresu,

- plik musi odpowiadać wszystkim korektom, które zostały złożone do danego okresu,

- plik musi uzgadniać się do ostatecznej korekty, dlatego należy zapisywać wersję JPK odzwierciedlające deklaracje VAT-7 i jej kolejne korekty.

Ewidencja powinna zawierać informację, czy dana jednostkowa faktura została uwzględniona w danym rozliczeniu, gdzie kwota podatku VAT zawsze powinna być wykazywana w PLN.

Struktura Faktury VAT przedstawia dane dotyczące:

- struktura za dany okres ma uzgodnić się z deklaracją VAT- 7 przypisaną do tego okresu

- istnieje wiele pól opcjonalnych,

- zawiera faktury sprzedaży, zakupu, faktury korygujące, faktury zaliczkowe oraz w odniesieniu do dokumentów zrównanych z fakturą w tym biletów kolejowych,

- szczegółowość zapisu linia faktury.

Przekazując dane w postaci JPK możemy ujmować dane z Hurtowni Danych, Excela, Ksiąg Pomocniczych.

Istnieje możliwość generowania oddzielnych plików z różnych systemów.

Przed przekazaniem danych do Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej należy dokonać przetestowania danych, które przesyłamy za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Weryfikacja

Ministerstwo Finansów będzie weryfikowało poprawność JPK na podstawie testów logicznych, merytorycznych, kompletności danych zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustaw podatkowych.

Wdrożenie jednakowego formatu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla wszystkich podmiotów może stanowić ułatwienie podczas audytów rocznych dokonywanych przez audytorów zewnętrznych i wewnętrznych. Sądzę, że przynajmniej częściowa kontrola JPK będzie stanowiła od przyszłego roku zakres audytu.

Ochrona danych osobowych

Ważnym aspektem implementacji Jednolitego Pliku Kontrolnego jest ochrona danych osobowych, zachowanie tajemnicy transakcji handlowych, tajemnicy bankowej. Według kontrowersyjnego projektu, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma być wyłączony z kontroli nad danymi podatkowymi. Oznaczałoby to brak kontroli zewnętrznej nad przetwarzaniem danych osobowych przekazywanych przez podatników.

Opisany kontrowersyjny projekt to projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej, który w lutym 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Ministerstwo Finansów celem przechowywania JPK będzie korzystało z serwerowni, która powstała w Radomiu. Należy bardzo wnikliwie sprawdzić, czy Ministerstwo Finansów w pełni zabezpieczy zgromadzone na serwerach dane wrażliwe.

Podstawa prawna

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest wynikiem zmiany ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 1997r., poz. 926 ze zm.) z dnia 10 września 2015r., zwanej zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz.1649), polegającej na nałożeniu na podatników obowiązku przekazywania danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organu podatkowego w formie ujednoliconego pliku elektronicznego. Przekazywanie dokumentów będzie się odbywało za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu poprzez bramkę Ministerstwa Finansów lub za pośrednictwem nośników zewnętrznych odpowiednio oznakowanych np. pendrive, płyta DVD. Dane będą przekazywane w standardzie XML OECD SAFT 2.0.

Przeczytaj także:

Autor: Barbara Dąbrowska absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, menedżer w firmie leasingowej należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej

E-Doradca Analiza Finansowa