NBP zakłada wzrost PKB w 2017 roku na poziomie 4,0 proc.

 NBP zakłada wzrost PKB w 2017 roku na poziomie 4,0 proc.

W dniu dzisiejszym NBP prezentuje raport z lipca 2017 dot. inflacji i PKB. Centralna ścieżka projekcji Narodowego Banku Polskiego zakłada wzrost PKB w tym roku o 4,0 proc., a wzrost cen na poziomie 1,9 proc. Luka popytowa domknie się w II połowie 2017 r., a w II połowie 2017 r. podwyższony wzrost PKB będzie wynikał z odbudowy inwestycji.

Projekcja lipcowa obejmuje okres od II kw. 2017 r. do IV kw. 2019 r. – punktem startowym projekcji jest I kw. 2017 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 14 czerwca 2017 r.

Zgodnie z przewidywaniami formułowanymi w projekcji marcowej osłabienie aktywności gospodarczej w Polsce w II połowie ub.r., w dużym stopniu związane z obniżeniem absorpcji transferów kapitałowych z Unii Europejskiej oraz podwyższonym poziom em niepewności , było przejściowe. W I kw. br. dynamika PKB w polskiej gospodarce znacząco przyśpieszyła i do końca tego roku najprawdopodobniej utrzyma się na poziomie zbliżonym do 4% r/r .

Dynamika PKB w 2017 r.

W I kw. br. dynamika PKB w Polsce znacząco przyśpieszyła do 4,0% r/r i zgodnie z bieżącą projekcją pozostanie do końca tego roku na podobnym poziomie. Przyczyni się do tego szybki wzrost konsumpcji prywatnej wspieranej dalszą poprawą sytuacji na rynku pracy oraz trwającymi od zeszłego roku pozytywnymi skutkami wdrożenia programu „Rodzina 500 plus” (Wykres 4.9). Dodatkowo w II połowie 2017 r. podwyższony wzrost gospodarczy będzie wynikał z odbudowy nakładów brutto na środki trwałe, zarówno publicznych, jak i przedsiębiorstw, co związane jest z napływem środków z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020.

W kolejnych latach perspektywy wzrostu inwestycji oraz spożycia prywatnego pozostaną korzystne, jednak transfery kapitałowe z Unii Europejskiej będą przyrastać coraz wolniej, a środki z programu „Rodzina 500 plus” przestaną podwyższać dynamikę popytu konsumpcyjnego. Przełoży się to na stopniowe spowolnienie dynamiki PKB do poziomu bliskiego tempa wzrostu potencjalnego. Ograniczeniem dla szybszego wzrostu gospodarczego jest niższa dynamika wzrostu w strefie euro w porównaniu z rokiem 2017. Z kolei korzystnie na popyt krajowy oddziaływać będzie niski poziom stóp procentowych i związane z nim niskie koszty kredytu.

Ujemna obecnie luka popytowa domknie się w II połowie 2017 r. wraz ze wzrostem wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych, a w latach 2018 - 19 ukształtuje się już na dodatnim, jednak umiarkowanym poziomie, nieznacznie przekraczającym 0,5% produktu potencjalnego. Wielkość luki popytowej pozwala wnioskować, że w najbliższych latach będzie się utrzymywać umiarkowana presja popytowa, a poprawa koniunktury stopniowo, choć w ograniczony sposób, przekładać się będzie na wzrost inflacji. W tym samym kierunku oddziaływać będzie prognozowany w horyzoncie projekcji wzrost wynagrodzeń przewyższający dynamikę wydajności pracy. Przyśpieszeniu dynamiki płac sprzyjać będzie utrzymujący się silny popyt na pracę ze strony przedsiębiorstw przy stopniowo zmniejszającej się jej podaży. Krajową inflację ograniczać będzie natomiast utrzymująca się umiarkowana inflacja w strefie euro, niskie ceny surowców energetycznych na rynkach światowych oraz oczekiwana w projekcji aprecjacja efektywnego kursu złotego.

Gospodarka polska w latach 2017 - 2019

W kolejnych latach perspektywy dla wzrostu inwestycji oraz konsumpcji pozostaną korzystne, ale transfery kapitałowe z Unii Europejskiej będą przyrastać coraz wolniej, a środki z programu „Rodzina 500 plus” przestaną podwyższać dynamikę popytu konsumpcyjnego. Przełoży się to na stopniowe spowolnienie wzrostu gospodarczego do poziomu bliskiego tempa wzrostu potencjalnego. Scenariusz taki będzie wspierać również jedynie umiarkowana prognozowana skala ożywienia w strefie euro. Wraz ze stopniowo narastającą presją popytową i kosztową w horyzoncie projekcji wzrośnie inflacja bazowa. Ujemna obecnie luka popytowa domknie się wraz ze wzrostem wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych, a zwiększające się problemy przedsiębiorstw z wiązane z malejącą podażą pracy przekładać się będą na wzrost wynagrodzeń przewyższający dynamikę wydajności pracy. Krajową inflację ograniczać będzie utrzymując e się jedynie umiarkowane tempo wzrost u cen w strefie euro, niskie ceny surowców oraz przewidywana w projekcji aprecjacja efektywnego kursu złotego. Waluta krajowa będzie się umacniać zwłaszcza w stosunku do dolara amerykańskiego, co jest efektem prognozowanego osłabienia dolara amerykańskiego wobec euro. W 2017 r. na skutek niskiej bazy cen surowców energetycznych z ub.r. i niekorzystnych warunków meteorologicznych zarówno inflacja cen energii, jak i żywności kształtować się będzie na podwyższonym poziomie. Czynniki te mają charakter przejściowy i wraz z ich wygasaniem w kolejnych latach dynamika cen żywności i energii obniży się pomimo proinflacyjnego oddziaływania poprawy krajowej koniunktury.

Więcej na ten temat:

http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_lipiec_2017.pdf

Źródło NBP

 

 

 

E-Doradca Analiza Finansowa