Apel w sprawie zaniechania prac nad projektem SMIT

Apel w sprawie zaniechania prac nad projektem SMIT

Trwają prace nad nową unijną regulacją nakazującą przedsiębiorstwom udzielenie informacji związanych z rynkiem wewnętrznym tzw. SMIT. Nowe prawo budzi wiele wątpliwości.


Konfederacja Lewiatan skierowała do do europosłów apel ws. wzywania przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym.

W nawiązaniu do trwających obecnie w Parlamencie Europejskim, w Komisji IMCO, prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego warunki i procedurę, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami (dalej: projekt SMIT), Konfederacja Lewiatan chciałaby zaapelować o zaniechanie dalszych prac nad projektem i jego odrzucenie. Pragniemy zaznaczyć, że duże wątpliwości firm zrzeszonych w naszej organizacji budzi potrzeba wprowadzania nowej, nie do końca przemyślanej regulacji. Zdaniem Konfederacji Lewiatan propozycja nakładania na przedsiębiorstwa i ich związki nowych, niejasnych i wątpliwych z prawnego punktu widzenia, obowiązków informacyjnych w celu zapewnienia przez Komisję Europejską prawidłowego i pełnego stosowania prawa UE jest nieuzasadniona i nieproporcjonalna.

Dostrzegamy zagrożenie dla interesów wielu firm, które mogą zostać zobligowane do ujawniania danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, pod groźbą sankcji, przy bardzo niejasno określonych przesłankach  kiedy informacja ma zostać przekazana do Komisji. Projekt SMIT, w  obecnym kształcie, nie zapewnia przedsiębiorcom możliwości odmowy udzielania informacji, ani nie pozwala im poznać celu, dla którego ich dane będę gromadzone i wykorzystywane przez Komisje Europejską. 

Uważamy że Parlament Europejski powinien wziąć poważnie pod uwagę to, że Rada UE zaprzestała prac nad projektem uznając go za szkodliwy dla funkcjonowania wspólnego rynku, zaś służby prawne Komisji Europejskiej sporządziły opinię, stwierdzającą jednoznacznie niezgodność projektu SMIT z prawem UE.

Mając na uwadze powyższe wyrażamy nadzieję, że zaniechają Państwo prac nad modyfikacją projektu SMIT, który nie przyniesie zakładanych korzyści a może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie na rynku unijnym wielu firm,  głosując  za jego odrzuceniem.  

Źródło: Lewiatan

E-Doradca Analiza Finansowa