BIEC: Stopa bezrobocia spada

BIEC: Stopa bezrobocia spada

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia w marcu br. utrzymał tendencję malejącą i spadł o 0,2 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca.

Wskaźnik spada nieustannie od czerwca ubiegłego roku, choć tempo zmian jest nierównomierne. Tendencje na rynku pracy obserwowane w ostatnim roku zapowiadają dalszy spadek stopy bezrobocia, dodatkowo wspomagany w I półroczu br. czynnikami sezonowymi.

Stopa bezrobocia mierzona wg BAEL spadła na koniec 2015 roku do 6,9%. Zarówno stopa bezrobocia rejestrowanego, jak i stopa wg BAEL obniżyły się do poziomów porównywalnych z 2008 rokiem. Osiągnięcie porównywalnych wskaźników bezrobocia przy znacznie niższym niż w 2008 roku tempie wzrostu gospodarki oraz kurczącą się w ciągu minionych lat populacją w wieku produkcyjnym (z 64,5% w 2008 do ok. 63% w 2015 r.) pozwala sądzić, iż gospodarka generuje więcej miejsc pracy przy jednocześnie lepszym dostosowaniu struktury popytu na pracę do jej podaży.

Źródło: BIEC

E-Doradca Analiza Finansowa