Do 31 maja pracodawcy przekazują na konto ZFŚS 75% odpisu

Pracodawcy, którzy obligatoryjnie tworzą ZFŚŚ, muszą do końca maja przelać na rachunek bankowy funduszu pierwszą ratę odpisu na fundusz, czyli przynajmniej trzy czwarte jego wartości.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to określona pula pieniędzy, którą przedsiębiorca musi (lub może) przeznaczać na pracowników w ramach działalności socjalnej. W praktyce oznacza to przesunięcie środków w obrębie dwóch kont bankowych przedsiębiorcy. Z ZFŚS można finansować pieniężne i rzeczowe zapomogi, dopłacać do wyjazdów wakacyjnych dzieci pracowników i urlopów samych pracowników czy też do opieki nad dziećmi (w żłobkach czy przedszkolach), oferować zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe itp. – każdemu pracownikowi w innej wysokości, indywidualnie, zgodnie z jego osobistą sytuacją materialną.

Gromadzenie środków na taki fundusz jest dla części przedsiębiorców obowiązkowe. I tak, fundusz na 2016 r. muszą tworzyć tzw. budżetówki oraz co do zasady przedsiębiorcy, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Dla wyżej opisanych podatników istnieją ustawowe ramy czasowe, w których muszą przelać odpisy na konto ZFŚS. Warto odpowiednio wcześniej „zamrozić” odpowiednią sumę – wartość pierwszej raty odpisu dla 20-stu pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy to kwota rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

Wysokość przelewu

Wysokość przelewu zależy od liczby pracowników i warunków pracy. Środki na fundusz gromadzi się bowiem za każdego pracownika. Aktualnie, wartość podstawowego odpisu na jednego podwładnego wynosi:

  • 1093,93 zł – jeśli jest zatrudniony w normlanych warunkach pracy,
  • 1458,57 zł – kiedy wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • 145,86 zł, 175,03 zł lub 204,20 zł – w przypadku młodocianego odpowiednio w I, II lub II roku nauki.

Przedsiębiorca może zaliczyć wartość odpisu na poczet kosztów firmowych w miesiącu, w którym fizycznie pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy funduszu.

Duża transza w maju

Równowartość dokonanych odpisów na dany rok kalendarzowy pracodawca musi przekazać na rachunek bankowy Funduszu generalnie do 30 września tego roku, natomiast przynajmniej 75% kwoty tych odpisów należy przelać już do 31 maja tego roku (art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Całość przekazuje się zatem w dwóch ratach lub w jednej.

O powyższe terminy nie muszą się martwić ci pracodawcy, którzy utworzyli ZFŚS dobrowolnie. Mowa tu o pracodawcach zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Mimo, że nie muszą, to mogą tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach ogólnych zasadach lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Zgodnie z art. 6 ust. 2a ww. ustawy w ich sytuacji zasady wpłaty odpisu do 31 maja i 30 września nie mają zastosowania, czyli termin przekazania środków wyznaczają sobie we własnym zakresie.

Niedotrzymanie terminu przesuwa odliczenie kosztów

Ustawodawca nie przewiduje karnych odsetek za przekroczenie terminów wpłat rat. Zgodnie z orzecznictwem, nie można tu wskazać poszkodowanego, gdyż tak naprawdę to pracodawca zalega sam sobie wpłatę. Konsekwencją późniejszego przelewu może być za to opóźnienie w zaliczeniu jego wartości do kosztów firmowych.

Katarzyna Miazek, Tax Care

E-Doradca Analiza Finansowa