Indeks Optymizmu Przedsiębiorców: nieznaczne pogorszenie nastrojów firm

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców: nieznaczne pogorszenie nastrojów firm

Wskaźniki oceny bieżącej i przyszłej sytuacji biznesowej uległy relatywnie niewielkiemu obniżeniu. Przyszłe miesiące pokażą, czy było to krótkotrwałe zahamowanie, czy też sygnał zwiastujący zmianę dotychczasowego trendu – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.W październiku 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 122,0 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 123,0 pkt we wrześniu. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 130,5 pkt w poprzednim miesiącu do 128,2 pkt w październiku.


Okres niezakłóconej poprawy wskaźników optymizmu polskich przedsiębiorców dobiegł końca. Październik 2017 r. okazał się być pierwszym od 7 miesięcy okresem, w którym zmalał odsetek firm doświadczających poprawy swojej bieżącej sytuacji biznesowej. Wartość subindeksu odnoszącego się do prognoz na przyszłość obniżyła się natomiast po raz pierwszy od czerwca br. Wyraźnie obniżył się także udział przedsiębiorstw deklarujących zamiar zwiększania poziomu zatrudnienia oraz nakładów inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, iż pomimo spadku tych wskaźników, w każdym wymiarze utrzymuje się silna przewaga wskazań pozytywnych nad negatywnymi.

Jako główny problem ciążący niekorzystnie na ocenie warunków biznesowych uczestniczące w badaniu firmy niezmiennie wskazują niestabilność otoczenia prawnego oraz nadmierną skłonność władzy ustawodawczej do ingerowania w prowadzenie działalności gospodarczej. Swoje mniej optymistyczne prognozy na kolejne 6 miesięcy niektórzy przedsiębiorcy tłumaczą również sezonowym charakterem wzrostu przychodów, który – w ich ocenie – nie może zostać utrzymany na dłuższą metę. Duże obawy wśród małych firm budzi również projekt przewidujący wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment). Mali przedsiębiorcy wskazują, iż takie rozwiązanie istotnie pogorszyłoby ich sytuację poprzez ograniczenie płynności finansowej.

Optymizm udziela się przedsiębiorcom reprezentującym pełny przekrój sektorowy polskiej gospodarki. Branża transportowa jest jednak relatywnie najbardziej pesymistyczna w ocenie swoich przyszłych perspektyw, co może mieć związek z prawdopodobnymi dalszymi ograniczeniami w delegowaniu pracowników. Najlepsze nastroje we wszystkich rozpatrywanych aspektach panują natomiast w polskim przemyśle.Źródło: Pracodawcy RP

E-Doradca Analiza Finansowa