Inflacja bazowa w czerwcu 2016 r.

W czerwcu 2016 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,2 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł -0,8 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 12 lipca komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w czerwcu 2016 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -0,7 proc., wobec -1,0 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła -0,1 proc., wobec -0,2 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,2 proc., wobec -0,4 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła -0,3 proc., wobec -0,4 proc. miesiąc wcześniej.

W 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w większości pozostają w pobliżu swoich historycznych minimów (z wyjątkiem wskaźnika inflacji po wyłączeniu cen administrowanych). Czerwiec br. jest jednak drugim miesiącem z rzędu wzrostu większości miar bazowych.

Podany 11 lipca br. przez GUS wskaźnik CPI za czerwiec 2016 r. wyniósł -0,8 proc. (r/r). Odczyt ten był zgodny z szacunkiem flash GUS z 30 czerwca br.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od warunków meteorologicznych i sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zródło: NBP

Słowa kluczowe:
inflacja bazowaNBP

E-Doradca Analiza Finansowa