Jest porozumienie dot. projektu budżetu UE na 2018 rok

Jest porozumienie dot. projektu budżetu UE na 2018 rok

Państwa członkowskie 12 lipca 2017 r. osiągnęły porozumienie nad projektem budżetu UE na 2018 rok. Polska poparł treść dokumentu.

Porozumienie jest ważnym etapem procedury budżetowej. To punkt wyjścia do jesiennych negocjacji budżetowych z Parlamentem Europejskim. 

Zostanie ono potwierdzone formalnie przez państwa członkowskie, po czym jesienią rozpoczną się negocjacje z PE. Uzgodnienie stanowiska Rady UE nastąpiło na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) po pracach nad projektem, który został przedstawiony przez Komisję Europejską 30 maja.

Aktywna postawa Polski podczas negocjacji

Jak podaje resort finansów dla Polski istotne w trakcie negocjacji było wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią odpowiednie środki w budżecie UE na rok 2018, pozwalające na pełną realizację dotychczasowych polityk unijnych (głównie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej), a także sprostanie nowym wyzwaniom, które stoją przed UE. Wobec aktywnej postawy Polski, największego beneficjenta budżetu UE, i innych beneficjentów budżetu UE, udało się zminimalizować presję na zmniejszenie środków w polityce spójności, w szczególności przeznaczonych dla uboższych regionów UE oraz na rzecz Funduszu Spójności (z którego korzystają mniej zamożne państwa UE). Zagwarantowane zostały także środki na zapobieganie kryzysom u granic UE (południowych i wschodnich).

Polska zdecydowała się poprzeć przedłożony kompromis, traktując go jako dobrą podstawę do dalszych jesiennych negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Sprawne przyjęcie stanowiska Rady do budżetu UE na rok 2018 jest pozytywnym sygnałem, szczególnie ważnym w kontekście obecnej trudnej sytuacji międzynarodowej.

 

Dalsza procedura budżetowa

Obecna zgoda Rady UE ma jedynie charakter polityczny, a formalna akceptacja nastąpi w drodze procedury pisemnej we wrześniu br. (po upływie terminu 8-tygodni przewidzianego na opiniowanie przez parlamenty narodowe). Po przyjęciu stanowiska przez Radę swoje stanowisko przyjmie Parlament Europejski (pod koniec października). Następnie rozpoczyna się tzw. procedura pojednawcza (21 dni), po której pozytywnym zakończeniu Rada UE i Parlament Europejski mają 14 dni na formalne przyjęcie budżetu UE na kolejny rok (przełom listopada i grudnia).


Źródło MF

 


E-Doradca Analiza Finansowa