Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić mechanizm podzielonej płatności

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić mechanizm podzielonej płatności

Wprowadzenie tego rozwiązania związane jest z walką z wyłudzeniami VAT. Według projektu zmiany ustawy o VAT mechanizm split payment miałby obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 12 maja 2017 roku przewiduje wprowadzenie dobrowolnego mechanizmu, w ramach którego nabywca będzie miał możliwość uregulowania kwoty VAT na dedykowany rachunek bankowy.

Zgodnie z założeniami projektu podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, w tym przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi będą mogli zastosować mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm ten będzie możliwy wyłącznie w transakcjach B2B.

Nabywca będzie mógł dokonywać jednej płatności na rzecz dostawcy towaru czy usługi, ale poprzez użycie dedykowanego komunikatu, bank/SKOK będzie automatycznie dzielił płatność i przekazywał kwotę netto na rachunek bankowy kontrahenta, natomiast kwota VAT przelewana będzie na rachunek VAT dostawcy.  

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności odbywa się przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazuje:

1) numer faktury lub faktury korygującej, w związku z którą dokonywana jest płatność;
2) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
3) kwotę wartości sprzedaży netto;
4) kwotę podatku.

Jak przewiduje projekt ustawy, w przypadku gdy płatność zostanie dokonana przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu na rzecz podatnika innego niż dostawca towarów lub usługodawca, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za niezapłacony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub świadczenia usług.

Projekt określa też kompetencje naczelnika urzędu skarbowego w zakresie rachunku VAT.

Naczelnik US może na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika w terminie 90 dni od dnia jego otrzymania, wyrazić zgodę, w drodze postanowienia, na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na jego rachunku VAT niż określone w art. 62b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo bankowe; określa w takim postanowieniu, wysokość środków zgromadzonych, które mogą mieć inne przeznaczenie.
Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji nie wyraża zgody na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika, w przypadku gdy:

1) podatnik wystawił fakturę w przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 3a, lub
2) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa ust. 1, uczestniczył w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub
3) zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu tego podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję, lub
4) wobec podatnika toczy się w zakresie podatku inne postępowanie podatkowe lub jest prowadzona kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa.

Przepisy przewidują, co następuje w przypadku gdy podatnik został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT i środki zgromadzone na rachunku VAT zostaną przekazane odpowiednio przez bank lub SKOK na rachunek wskazany pisemnie przez naczelnika US:
1) środki te zalicza się na poczet zaległości podatkowych w podatku wraz z odsetkami za zwłokę;
2) pozostałą część tych środków zwraca się na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek w SKOK, której jest członkiem, jeżeli wobec tego podatnika w zakresie podatku nie toczy się postępowanie podatkowe i nie jest prowadzona kontrola podatkowa albo kontrola celno-skarbowa.
Jeżeli podatnik został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 1, środki zgromadzone na rachunku VAT podlegają w całości przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Podatnik, przed podjęciem decyzji dotyczącej stosowania metody podzielonej płatności lub odrzuceniem tego rozwiązania, powinien przeanalizować stosowanie split payment, zwłaszcza pod kątem profilu prowadzonej działalności. Trzeba rozważyć opłacalność zastosowania takiego mechanizmu, kwestie bezpieczeństwa i inne aspekty.

Źródło RCL, MF


E-Doradca Analiza Finansowa