Najnowsze dane NBP: Inflacja bazowa

W lipcu br. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł -0,9 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w lipcu 2016 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła -0,9 proc., wobec -0,7 miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła -0,1 proc., tyle samo co w poprzednim miesiącu;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc., wobec -0,2 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła -0,3 proc., tyle samo co w poprzednim miesiącu.

W 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują się na bardzo niskim poziomie i w większości oscylują wokół swoich historycznych minimów. Jedynie wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen administrowanych, po osiągnięciu w lutym 2015 r. najniższego poziomu w historii (-2,1 proc. r/r) w okresie marzec–grudzień 2015 r. systematycznie wzrastał – pozostaje jednak wciąż ujemny i zdecydowanie niższy niż pozostałe miary inflacji bazowej.

Podany 12 sierpnia br. przez GUS wskaźnik CPI za lipiec 2016 r. wyniósł -0,9 proc. (r/r). Odczyt ten był zgodny z szacunkiem flash GUS z 29 lipca br. Do pogłębienia deflacji w największym stopniu przyczynił się spadek dynamiki cen paliw - o 2,1 pp. do -11,1% r/r (obniżki cen ropy naftowej na rynkach światowych) oraz cen towarów nieżywnościowych – o 0,4 pp. do -1,4% r/r (głównie spadek cen artykułów medyczno-farmaceutycznych). Dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych wzrosła w lipcu br. do 1,0% r/r (wobec 0,9% r/r w czerwcu).

Wraz ze spadkiem wskaźnika CPI obniżyły się dwie z czterech publikowanych przez NBP miar inflacji bazowej, a pozostałe dwie miary pozostały na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

NBP

Słowa kluczowe:
inflacja bazowaNBP

E-Doradca Analiza Finansowa