Najnowsze dane NBP na temat oczekiwań inflacyjnych

Najnowsze dane NBP na temat oczekiwań inflacyjnych

W kolejnych 12 miesiącach ceny wzrosną w niewielkim stopniu - przewidują konsumenci ankietowani przez GUS w I połowie marca.

Narodowy Bank Polski opublikował miesięczne dane na temat oczekiwań inflacyjnych konsumentów.

Wskaźnik oczekiwań, czyli różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną bez zmian lub będą spadały, wyniósł -36 pkt proc. (wobec -35 pkt proc. miesiąc wcześniej). Od połowy 2015 r. widać tendencję wzrostową tego wskaźnika, lecz w ostatnich miesiącach została ona wyhamowana.

Wyniki kwantyfikacji danych uzyskanych z sondażu przeprowadzonego przez GUS w I połowie marca wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach nadal jest bliski zera (0,21 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej). W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji, zakłada się, że postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego. W marcu wartość ta była ujemna i wynosiła -0,7 proc.

W takim przypadku interpretacja wyników ankiety jest utrudniona, ponieważ – zgodnie z konstrukcją pytania ankietowego – respondenci oczekujący wzrostu cen określają, czy będzie on szybszy, podobny czy słabszy niż wzrost cen obserwowany obecnie. Dlatego też w marcu w procedurze kwantyfikacyjnej, w miejsce ujemnej stopy inflacji dostępnej w momencie przeprowadzania ankiety, w charakterze miary postrzeganej inflacji bieżącej wykorzystano ostatnią dodatnią wartość inflacji bieżącej CPI (tj. wartość z sierpnia 2014 r., równą 0,3 proc.). Techniczny charakter powyższego założenia sprawia, że obecnie szacunek zobiektywizowanej miary oczekiwań inflacyjnych odznacza się większą niepewnością, a wyniki kwantyfikacji należy traktować jako przybliżone.

Źródło: Narodowy Bank Polski

Słowa kluczowe:
inflacjaNBPwzrost cen

E-Doradca Analiza Finansowa