NBP: Podaż pieniądza w marcu 2016 r.

NBP: Podaż pieniądza w marcu 2016 r.

W marcu br. podaż pieniądza M3 wzrosła o 3,6 mld zł. Składnikami dominującymi w miesięcznym przyroście były depozyty gospodarstw domowych oraz instytucji samorządowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 kwietnia br. wskazują, że w marcu 2016 r. zasoby pieniądza umiarkowanie się zwiększyły. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1162,5 mld zł i był o 3,6 mld zł (tj. o 0,3 proc.) wyższy niż na koniec lutego 2016 r.

Wartość depozytów gospodarstw domowych zwiększyła się o 3,5 mld zł (tj. o 0,5 proc.) do poziomu 661,9 mld zł. Odnotowano znaczący przyrost depozytów w sektorze instytucji samorządowych – zwiększyły się one o 2,1 mld zł do najwyższego historycznie poziomu 32,1 mld zł (tj. o 7,0 proc.). Zwiększyła się zwłaszcza wartość środków na rachunkach urzędów miast oraz urzędów marszałkowskich. Obniżyła się natomiast wartość depozytów przedsiębiorstw – o 4,6 mld zł (tj. o 2,0 proc.) do poziomu 230,5 mld zł.

Do zwiększenia stanu pieniądza M3 w marcu 2016 r. przyczynił się wzrost zadłużenia netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego o 7,5 mld zł (tj. 3,5 proc.) do poziomu 226,3 mld zł oraz w mniejszym stopniu zadłużenie sektora niemonetarnych instytucji finansowych – o 2,7 mld zł (tj. 5,1 proc.) do poziomu 54,7 mld zł. Spadło natomiast nominalne zadłużenie gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Zadłużenie klientów indywidualnych zmniejszyło się o 2,0 mld zł (tj. o 0,3 proc.) do poziomu 636,2 mld zł a przedsiębiorstw o 2,0 mld zł (tj. o 0,6 proc.) do poziomu 330,5 mld zł. Nominalne spadki były wynikiem wzmocnienia złotego wobec głównych walut zagranicznych.

Zródło: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa