NBP: Projekcje inflacji i PKB (listopad)

Projekcja inflacji i PKB opracowywana jest w Instytucie Ekonomicznym (IE) Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. 

Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z projekcją sprawuje dyrektor Instytutu Ekonomicznego, a prace koordynowane są przez Biuro Prognoz i Projekcji IE. Po zatwierdzeniu projekcji przez Zarząd NBP, zostaje ona przekazana Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych NBP.

Projekcja przygotowywana jest trzy razy w roku i publikowana w marcu, lipcu i listopadzie w IV rozdziale Raportu o inflacji. Projekcja sporządzana jest na rok bieżący i 2 pełne lata po nim następujące.

Do opracowania projekcji wykorzystywany jest model makroekonomiczny NECMOD

 

Bieżąca projekcja inflacji i PKB (opublikowana 14 listopada 2016 r.)

  

 

 

2016

2017

2018

Inflacja CPI r/r (%)

-0,6

1,3

1,5

PKB r/r (%)

3,0

3,6

3,3

WIBOR* (%)

1,70

1,71

1,71* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

 

Źródło: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa