NBP: system finansowy stabilny, a ryzyko niższe

NBP: system finansowy stabilny, a ryzyko niższe

Z analizy przedstawionej w najnowszej edycji "Raportu o stabilności systemu finansowego" wynika, że polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, a poziom ryzyka obniżył się w okresie od czasu poprzedniego raportu.

 

 

 

Jak wskazuje NBP w komunikacie dotyczącym czerwcowej edycji raportu pozytywne tendencje w krajowym otoczeniu gospodarczym, w tym wzrost płac, zatrudnienia i niskie bezrobocie, sprzyjają bezpiecznemu funkcjonowaniu banków i innych instytucji finansowych.

Najważniejsze wskaźniki są korzystne dla systemu

Najważniejsze wskaźniki obrazujące sytuację systemu bankowego, dotyczące ryzyka kredytowego, płynności i wyposażenia w kapitał kształtują się korzystnie z punktu widzenia stabilności finansowej. Udział należności z utratą wartości utrzymuje się poniżej 7% i jest najniższy od połowy 2009 r. Dobrą jakością charakteryzują się zarówno kredyty dla przedsiębiorstw, jak i dla gospodarstw domowych. Wskaźniki płynności – obrazujące zdolność banków do zaspokojenia nieoczekiwanych odpływów depozytów i innych zobowiązań – istotnie przekraczały regulacyjne minimum. Fundusze własne banków kształtują się na poziomie, pozwalającym zachować odporność na potencjalne, negatywne szoki i dają podstawę do finansowania gospodarki. Łączny współczynnik kapitałowy ustabilizował się na historycznie wysokim poziomie 18%.

Nowe regulacje początkowo osłabią, w dłuższej perspektywie wzmocnią banki

Zatrzymane zyski są podstawowym źródłem wzrostu kapitałów w bankach, z tego względu ustabilizowanie się w 2017 r. wyników finansowych banków było zjawiskiem pozytywnym. Zyskowność banków mierzona wskaźnikami ROE i ROA jest jednak niższa niż w poprzednich latach, m.in. z powodu nowych wymogów regulacyjnych i obciążeń o charakterze fiskalnym. Perspektyw na poprawę zyskowności banków należy upatrywać w obserwowanym wzroście marży odsetkowej netto, świadczącym o dostosowaniu się banków do środowiska niskich stóp procentowych, jak również w dobrych perspektywach gospodarczych, przekładających się na terminową obsługę kredytów. Jednak osłabić ją mogą m.in. nowe wymogi regulacyjne wynikające ze spodziewanego przyjęcia ustawy modyfikującej zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wejścia w życie standardu rachunkowości MSSF 9 czy obowiązku utrzymywania wymogów MREL. Trzeba jednak pamiętać, że regulacje te obciążają bieżące wyniki finansowe, lecz w dłuższym okresie mają na celu wzmacniać odporność banków, a przez to powinny sprzyjać stabilności finansowej. Jednocześnie warto wskazać, że poziom zwrotu z aktywów w polskim sektorze bankowym wciąż kształtuje się powyżej średniej w UE.

Dynamika kredytów nie jest barierą rozwoju

Jeżeli chodzi o akcję kredytową to zgodnie z komunikatem rozwija się ona w tempie zgodnym z długoterminowym trendem, a tempo wzrostu kredytów było nieznacznie niższe od nominalnego tempa wzrostu PKB. Oznacza to, że dynamika kredytów nie kreuje nierównowag w gospodarce i systemie finansowym, jak również nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego. Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych ulega stabilnej redukcji o ponad 7% rocznie, co jest efektem systematycznych spłat przy braku udzielania nowych kredytów.

W sektorze SKOK rekomendowana restrukturyzacja

Sektor banków spółdzielczych jako całość funkcjonuje stabilnie, aczkolwiek istnieją słabsze podmioty, które powinny zintensyfikować działania naprawcze. Dotychczasowe doświadczenia związane w funkcjonowaniem Systemów Ochrony Instytucjonalnej (IPS) są pozytywne, zarówno w zakresie kontroli i zarządzania ryzykiem w uczestniczących bankach jak i w zakresie zapewniania im mechanizmów stabilnościowych. W tym kontekście pozostawanie grupy banków spółdzielczych poza IPS jest zjawiskiem niesprzyjającym sektorowi jako całości, szczególnie w świetle wygasających pod koniec 2018 r. dotychczasowych umów zrzeszenia.

W sektorze SKOK kontynuowane są działania restrukturyzacyjne, a kondycja finansowa niektórych, zwłaszcza największych, kas pozostaje trudna.

Restrukturyzacja sektora SKOK to jedna z rekomendacji NBP. Więcej rekomendacji na stronie internetowej:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2018/stabilnosc-VI-2018.html

Źródło: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa