Nie taki straszny koszMAR – nowe regulacje na NewConnect w praktyce

Prawdziwa fala uderzeniowa przeszła w ostatnim czasie przez europejskie rynki kapitałowe, w tym oczywiście również przez polski. Była ona wynikiem wejścia w życie Rozporządzenia MAR, które pomimo 5 miesięcy obowiązywania w dalszym ciągu sprawia wiele problemów interpretacyjnych spółkom zmuszonym do funkcjonowania w jego ramach. Wiele podmiotów, aby uniknąć ewentualnych kar, nawiązuje więc współpracę w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych z wyspecjalizowanymi podmiotami doradczymi, co znacznie minimalizuje ryzyko błędnej interpretacji nowych przepisów.

Wejście Rozporządzenia MAR diametralnie zmieniło sposób wypełniania obowiązków informacyjnych. W miejsce poprzednio obowiązującego wykazu zdarzeń (zdefiniowanych uprzednio we właściwym Rozporządzeniu Ministra Finansów czy w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu), w przypadku spełnienia których spółka zobowiązana była do poinformowania opinii publicznej w formie komunikatu bieżącego podsumowującego istotne okoliczności takiego zdarzenia, aktualnie spółki zobowiązane są do samodzielnej oceny istotności każdego zdarzenia pod względem jego potencjalnego wpływu na spółkę jak i wycenę giełdową notowanych papierów wartościowych. Zmiana jest więc kluczowa, ponieważ całkowicie odwrócona została odpowiedzialność za właściwą interpretację faktu wystąpienia obowiązku informacyjnego w kontekście podejmowanych przez notowaną spółkę działań. Z drugiej jednak strony taka indywidualizacja w dłuższej perspektywie pozwoli na nawiązanie lepszego dialogu pomiędzy inwestorami a samą spółką.

Szczególnie dużo zmieniło się dla spółek z małego parkietu, czyli notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Wspomniana powyżej indywidualizacja dialogu z inwestorami w oczywisty sposób wymaga większego zaangażowania we właściwe wypełnianie obowiązków informacyjnych. W efekcie wejścia w życie nowych przepisów obowiązki informacyjne spółek z NewConnect de facto zrównane zostały z tymi, które obowiązują spółki na głównym parkiecie GPW. Biorąc pod uwagę, iż najczęściej na NewConnect notowane są mniejsze podmioty, w oczywisty sposób zmiany wynikające z nowych regulacji dotykają je w większym stopniu.

Dużo większą rolę muszą więc również spełniać podmioty świadczące usługi doradcze w zakresie obowiązków informacyjnych, takie jak Autoryzowani Doradcy działający w obrębie ASO. Szczególnie istotna w tym kontekście jest właściwa interpretacja „cenotwórczości” danej informacji, czyli jej potencjalnego wpływu na podejmowane przez inwestorów decyzje. Wykorzystując wiedzę i umiejętności Autoryzowanych Doradców, których kadry zwykle składają się z osób z wieloletnim praktycznym doświadczeniem i obyciem na rynku kapitałowym, notowane spółki w znacznie lepszy sposób są w stanie dostosować swoją politykę informacyjną do faktycznych wymagań rynku. Pozwala to też uniknąć kar za niewłaściwe wypełnianie obowiązków informacyjnych, których maksymalny pułap wynikający z MAR jest znacznie wyższy niż w poprzednio obowiązujących przepisach prawa.

Źródło: Blue Oak Advisory

E-Doradca Analiza Finansowa