Polska "bezpieczną przystanią" na globalnym rynku finansowym

Polska "bezpieczną przystanią" na globalnym rynku finansowym

Jak wynika z kwartalnej analizy makroekonomicznej banku PKO BP w obecnym otoczeniu znacząco rośnie znaczenie wyraźnej poprawy fundamentów polskiej gospodarki na przestrzeni ostatnich kwartałów takich jak spadek zadłużenia zagranicznego czy kondycja sektora finansów publicznych.

 

 

 

Większe obawy o kondycję wielu gospodarek wschodzących
Zmiana relatywnej siły gospodarek strefy euro (minęła szczyt cyklu) i USA (perspektywy wzmocnienia dynamiki PKB) premiuje amerykańską walutę i zwiększa oczekiwania na podwyżki stóp procentowych Fed. To, wraz z ponownym wzrostem napięć geopolitycznych (Bliski Wschód, Korea) i wzrostem cen surowców, zwiększa obawy o kondycję wielu gospodarek wschodzących. W takim otoczeniu znacząco rośnie znaczenie wyraźnej poprawy fundamentów polskiej gospodarki na przestrzeni ostatnich kwartałów: spadku zadłużenia zagranicznego, zbilansowanego rachunku obrotów bieżących, wyraźnej poprawy kondycji sektora finansów publicznych. Polska ma zadłużenie dolarowe wynoszące zaledwie 8% PKB. Niższe wśród znaczących gospodarek wschodzących mają tylko Czechy. Dla wielu inwestorów Polska może więc być bezpieczną przystanią na wzburzonym oceanie globalnego rynku finansowego.

Gospodarki minęły szczyt cyklu
Światowa gospodarka minęła najprawdopodobniej szczyt cyklu. Podobnie jest z gospodarką Polski. Osłabienie jednego z dotychczasowych motorów wzrostu, którym był eksport towarów, a także ograniczenia podażowe, które mogą osłabiać i skracać cykl ożywienia inwestycyjnego, sprawią, że po silnym wzroście PKB w 1q18, kolejne kwartały przyniosą spowolnienie. Czynnikiem stabilizującym koniunkturę pozostanie konsumpcja, napędzana dalszą poprawą sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Pomimo lekkiego schłodzenia koniunktury, tempo wzrostu pozostanie wyższe od potencjalnego.

Wzrost aktywności zawodowej kluczowy dla rynku pracy
Badania koniunktury wskazują, że presja płacowa przestała narastać. W krótkim horyzoncie kluczowe dla kształtowania się płac będą: polityka płacowa w sektorze publicznym i siła napływów migracyjnych, których potencjał – naszym zdaniem – słabnie. W dłuższym horyzoncie nierównowagę na rynku pracy może złagodzić wzrost aktywności zawodowej, która w 1q18 była najniższa od 3 lat.

Droga ropa podbije inflację
W krótkim horyzoncie głównym czynnikiem determinującym ścieżkę inflacji będą ceny ropy (i kurs dolara). Wyższe ceny paliw podbiją wg nas inflację w czerwcu – lipcu w pobliże celu inflacyjnego na poziomie 2,5%. Jako szok podażowy nie wpłynie to jednak na nastawienie RPP, która wydłuża horyzont stabilizacji stóp procentowych. Fakt, że krajowa i globalna gospodarka mają już za sobą szczyt cyklu oznacza naszym zdaniem, że stopy procentowe NBP mogą pozostać na obecnym poziomie nawet dłużej, niż obecnie deklaruje RPP.

Deficyt fiskalny nadal wyraźnie poniżej 3% PKB
Oceniamy, że realizacja zaplanowanego na 2018 poluzowania polityki fiskalnej wyniesie ok. 0,4% PKB, w dużym stopniu wynikając z ambitnych planów inwestycyjnych. Dzięki dalszemu wzrostowi dochodów deficyt całego sektora finansów publicznych utrzyma się wyraźnie poniżej progu 3% PKB (prognozujemy 1,9% PKB), dowodząc, że odnotowana w 2017 poprawa kondycji sektora finansów publicznych miała trwały charakter.

Źródło: Komunikat banku PKO BP

http://www.pkobp.pl/centrum-analiz

E-Doradca Analiza Finansowa