Polska Strefa Inwestycji, czyli koniec specjalnych stref ekonomicznych. Będzie przełom w polityce gospodarczej?

Polska Strefa Inwestycji, czyli koniec specjalnych stref ekonomicznych. Będzie przełom w polityce gospodarczej?

Jak poinformowało dzisiaj na swojej stronie Ministerstwo Rozwoju zachęty inwestycyjne mają zostać rozszerzone poza tereny objęte SSE na obszar całej Polski. Dlatego też przygotowywana jest ustawa, która tworzy nowy instrument wsparcia dla inwestorów. Opracowana przez resort rozwoju koncepcja ma w założeniu zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski poprzez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu przedsięwzięć, podnoszących konkurencyjność i innowacyjność rodzimej gospodarki.Koncepcja ta est realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Kapitału dla Rozwoju. Kolejny etap wdrażania Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas trwającego właśnie XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 To co dziś proponujemy nie jest drobną korektą, tylko prawdziwym prorozwojowym przełomem w dotychczasowej polityce gospodarczej Polski. Każda gmina bez względu na wielkość i swój charakter, każdy kilometr z ponad 312 tysięcy kilometrów kwadratowych Polski, może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną. Tego oczekiwali od nas polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy oraz polscy samorządowcy i z myślą głównie o nich przygotowaliśmy prezentowane rozwiązanie systemowe. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy. W moim przekonaniu, niniejsza propozycja jest też przykładem tego, w jaki sposób poważne, nowoczesne i przedsiębiorcze państwo może tworzyć impulsy rozwojowe służące całej krajowej gospodarce mówił wicepremier.

Jakie są najważniejsze założenia Planu?

To przede wszystkim:
1) nowy standard obsługi inwestora – spółki zarządzające

Spółki odegrają nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji oraz będą zarządzały nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Spółki, będące centrum wiedzy dla inwestora, będą działały w ramach rejonizacji opartej o powiaty określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Każda z nich będzie miała przydzielone powiaty, na obszarze których będzie mogła prowadzić działalność. Jeden punkt kontaktu dla inwestora będzie stanowił kompleksową usługę, a także istotną pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. w skróceniu czasu procedur);

2) odejście od ograniczeń terytorialnych

W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. Dzięki temu zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych. Do tej pory obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju, co powodowało ograniczenia w dostępnie do wartościowych terenów inwestycyjnych. Po zmianie, wykorzystany zostanie potencjał całego kraju, co jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji.


Źródło: MR

E-Doradca Analiza Finansowa