Polski Fundusz Rozwoju stworzył nową architekturę instrumentów rozwoju dla klientów indywidualnych, samorządów i przedsiębiorców

Grupa PFR uruchomiła zintegrowane centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i instytucji zainteresowanych instrumentami rozwoju. Jest to element realizacji Strategii na Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje integrację polskich instytucji rozwojowych poprzez stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie ich zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.

W warunkach globalnej i szybko zmieniającej się gospodarki przedsiębiorcy konkurują nie tylko dobrymi produktami, ale także dostępem do finansowania. Instytucje rozwoju na całym świecie zapewniają firmom instrumenty finansowe, doradcze i promocję, nakierowane na rozwój innowacji, działalności na nowych rynkach oraz wzrost efektywności.

 - Nie ma innowacyjnej gospodarki bez innowacyjnych instytucji rozwoju. Dziś w bardzo wymierny i konkretny sposób pokazujemy, że koordynacja oraz efektywność instrumentów polityki rozwojowej na poziomie państwa jest nie tylko oczekiwana, ale przede wszystkim możliwa i realizowana. Skończyliśmy z epoką bylejakości i egoizmów w ramach wielu różnych instytucji rozwojowych. Stawiamy na wysoką jakość oraz uporządkowany ich nadzór pod skrzydłami Polskiego Funduszu Rozwoju. Jednak, co najistotniejsze – na całą naszą aktywność i służebną rolę patrzymy właśnie od strony odbiorców, czyli polskiego małego i dużego biznesu, inwestorów krajowych i zagranicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. – powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. - To dla nich utworzony został „jeden kontakt” w PFR, dzięki któremu zostaną kompleksowo obsłużeni poprzez możliwość skorzystania z blisko 70 szytych na miarę ich potrzeb nowoczesnych instrumentów finansowych i innych produktów. Tym samym, robimy kolejny krok w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, dzięki któremu polska gospodarka ma realną szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności i innowacyjności - dodał wicepremier Morawiecki.

Integrując działalność m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa PFR zapewnia lepszą koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, samorządami i klientami indywidualnymi.

- Dzięki dobrej współpracy wielu instytucji w kilka miesięcy od powołania Polskiego Funduszu Rozwoju uruchamiamy uporządkowaną ofertę instrumentów rozwojowych oraz jeden punkt kontaktu dla przedsiębiorstw, samorządów i osób zainteresowanych pozyskaniem informacji na ich temat. Jest to pierwszy etap tego projektu, a na 2017 rok planujemy dalszą rozbudowę dostępnych funkcjonalności serwisu elektronicznego i telefonicznego Grupy PFR. W ten sposób chcemy ułatwić odbiorcom dostęp to naszych produktów i podnieść jakość obsługi – mówi Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Nasza oferta wypełnia zidentyfikowane luki rynkowe jak np. finansowanie długoterminowe, kapitał wysokiego ryzyka, dostępność kredytu dla małych i średnich firm, finansowanie i doradztwo w zakresie internacjonalizacji, czy rozwój mieszkalnictwa. Nasze produkty i usługi oferujemy bezpośrednio lub we współpracy z instytucjami finansowymi, co umożliwia zwiększenie skali realizowanych programów – dodaje Prezes PFR.

Oferta PFR

Spośród ponad 100 produktów rozproszonych dotychczas w polskich instytucjach rozwoju Grupa PFR opracowała 67 kluczowych i stworzyła z nich 12 pakietów, dopasowanych do potrzeb odbiorców. Informacja o nich dostępna jest w jednym miejscu, na portalu informacyjnym www.pfr.pl wspieranym przez doradców telefonicznego centrum kontaktu.

Wartość nowoczesnych instrumentów finansowania eksportu jakie udostępni PFR w postaci gwarancji, ubezpieczeń i kredytów eksportowych oraz inwestycji funduszu ekspansji zagranicznej wynosi 60 mld zł. Na inwestycje infrastrukturalne i samorządowe, w tym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, fundusze inwestycyjne PFR dysponują kwotą 5 mld zł. Z kolei na inwestycje w młode innowacyjne firmy i nowoczesne technologie w ramach Programu Start in Poland i największej w Europie Środkowej platformy funduszy venture capital PFR przeznaczy 2,8 mld zł. W tym tygodniu podpisano także pierwszą, wiążącą umowę na realizację projektów budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus, na który docelowo planuje się przeznaczyć ze środków Grupy PFR nawet 6 mld zł.

Celem PFR – jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej - jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski, łagodzenie wahań koniunktury, przygotowanie krajowej gospodarki na wyzwania związane z oddziaływaniem światowych trendów społeczno-gospodarczych, a także wyrównywanie szans i zrównoważony rozwój terytorialny. Priorytety Grupy PFR to rozwój lokalnego rynku kapitałowego, inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich firm oraz obsługa inwestorów.

Nowa oferta Grupy PFR przyniesie konkretne korzyści dla przedsiębiorców: lepszą jakość i efektywność instrumentów rozwoju, łatwość dostępu do kompleksowej informacji o programach rozwojowych, dopasowanie usług do potrzeb klientów, profesjonalną obsługę i doradztwo, wyższą przejrzystość zasad korzystania z poszczególnych instrumentów, szerszą dostępność produktów.

Dotychczasowe efekty PFR

Mimo krótkiego, 7-miesiecznego okresu działalności PFR w obecnym kształcie, udało się zrealizować kilka dużych transakcji oraz istotnych projektów inwestycyjnych. W ubiegłym tygodniu PFR poinformował o nabyciu wspólnie z PZU akcji Pekao za łączną kwotę 10,6 mld złotych i tym samym wsparciu budowy silnej grupy finansowej, kontrolowanej przez polski kapitał.

W październiku zakończyła się rozbudowa infrastruktury Portu Północnego w Gdańsku - jednej z największych inwestycji na Pomorzu o wartości 1 mld zł polegającej na budowie głębokowodnego nabrzeża terminala kontenerowego DCT Gdańsk. Zakończenie budowy było możliwe dzięki finansowaniu przez Grupę PFR.

Zakończono pracę nad organizacją finansowania przez PFR budowy wewnętrznej obwodnicy Krakowa tzw. Trasy Łagiewnickiej. Wartość tej inwestycji to ponad 800 mln złotych. Z kolei w maju br. zarządzany przez PFR Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych oraz PESA Bydgoszcz S.A. podpisały umowę wspólników, która przewiduje zasilenie spółki Rail Capital Partners (RCP), w latach 2016–2020, kwotą 200 mln zł. PESA i Fundusz obejmą odpowiednio 51 proc. i 49 proc. udziałów w RCP. Zgodnie z przyjętym biznesplanem spółka RCP będzie dysponować do 2020 r. flotą co najmniej kilkunastu nowoczesnych lokomotyw serii GAMA.

Polski Fundusz Rozwoju dostarczył również finansowania, które posłuży odrestaurowaniu przedwojennych kamienic na terenie Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu. Inwestycja pomoże w rewitalizacji zabytkowej dzielnicy Radomia, założonej w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego.

Grupa PFR mocno angażuje się także we wsparcie młodych polskich innowacyjnych firm, we wczesnej fazie rozwoju. W tym celu uruchomiony został projekt Scale UP - pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji. Młode firmy otrzymają pomoc finansową (do 250 000 zł), możliwość skorzystania z zasobów niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań, dostęp do wysokiej klasy mentorów, a także szansę na zdobycie doświadczenia oraz zbudowanie sieci kontaktów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Efektem pilotażu koordynowanego przez PARP będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez startupy, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane w toku programu potrzeby dużych przedsiębiorstw.

Za: MF

E-Doradca Analiza Finansowa