Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie

Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie

W dzisiejszym komunikacie NBP informuje o grudniowej edycji Raportu o stabilności systemu finansowego. Najnowsza analiza  wskazuje, że polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, a poziom ryzyka nie zmienił się istotnie w okresie od publikacji poprzedniego raportu.

Jak wskazano w komunikacie bezpiecznemu funkcjonowaniu banków i innych instytucji finansowych sprzyja krajowe otoczenie gospodarcze - w szczególności wzrost płac i niskie bezrobocie.

Podkreślono, że banki wciąż są najważniejszym sektorem z punktu widzenia stabilności całego systemu finansowego. Wynika to z ich roli w finansowaniu gospodarki realnej, skali działalności oraz kluczowej roli depozytów bankowych w lokowaniu oszczędności przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

Nieznaczna poprawa wskaźników stabilności systemu bankowego

Jak podaje najnowszy raport nieznacznie poprawiły się wskaźniki stabilności systemu bankowego, dotyczące ryzyka kredytowego, płynności i wyposażenia w kapitał. Udział należności z utratą wartości kształtuje się poniżej 6% i jest najniższy od końca 2009 r. W szczególności polepsza się jakość kredytów dla przedsiębiorstw, czemu sprzyja ich dobra sytuacja ekonomiczna. Wskaźniki płynności – obrazujące zdolność banków do zaspokojenia nieoczekiwanych odpływów depozytów i innych zobowiązań – istotnie przekraczały regulacyjne minimum. Banki kontynuowały zwiększanie poziomu funduszy własnych zapewniających odporność na ewentualne negatywne szoki.

Spadek wyników finansowych - uwarunkowania i prognozy

Z uwagi na fakt, że zatrzymane zyski są podstawowym źródłem wzrostu kapitałów w bankach, za niesprzyjające należy uznać zjawisko pogorszenia się ich wyników finansowych. Spadek wyników w stosunku do roku poprzedniego był w dużej mierze efektem jednorazowych zdarzeń które zwiększyły zysk w 2016 r., ale również istniejących obciążeń o charakterze fiskalnym i regulacyjnym. Pomimo pozytywnych zjawisk w postaci dostosowania banków do środowiska niskich stóp procentowych i wzrostu marży odsetkowej netto, w najbliższej przyszłości nie widać przesłanek do wzrostu zyskowności banków mierzonej wskaźnikami ROE i ROA. Wpływ na to będzie miało kilka czynników m.in. nowe wymogi regulacyjne wynikające ze spodziewanego przyjęcia ustawy modyfikującej zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wejścia w życie standardu rachunkowości MSSF 9 czy obowiązku utrzymywania wymogów MREL. Regulacje te, mimo że w dłuższym okresie maję na celu wzmacniać stabilność finansową, mogą obciążać bieżące wyniki banków.
Jednocześnie NBP przypomina, że poziom zwrotu z aktywów w polskich bankach cały czas kształtuje się powyżej średniej w UE.

Dynamika kredytów nie jest barierą dla wzrostu gospodarczego

Akcja kredytowa rozwija się w tempie zgodnym z długoterminowym trendem i nieznacznie przekracza nominalne tempo wzrostu PKB. Oznacza to, że dynamika kredytów nie kreuje nierównowag w gospodarce i systemie finansowym, jak również nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego. Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych ulega stabilnej redukcji o ok. 7% rocznie, co jest efektem systematycznych spłat przy braku udzielania nowych kredytów tej kategorii.

Sytuacja niekredytowych instytucji finansowych – zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych – również jest dobra i nie stwarza ryzyka dla ciągłości świadczenia przez nie usług finansowych. W sektorze SKOK kontynuowane były działania restrukturyzacyjne. W wyniku zmniejszenia się liczby działających kas aktywa tego sektora w relacji do aktywów banków obniżyły się do 0,6%.

Potencjalne źródło ryzyka to zaburzenia w gospodarce globalnej

Za główne potencjalne źródło ryzyka dla stabilności systemu finansowego zdaniem NBP należy uznać możliwość wystąpienia znacznych zaburzeń w gospodarce globalnej, w tym wśród głównych partnerów handlowych Polski. Taki scenariusz jest uwzględniony w testach warunków skrajnych (ang. stress-tests), których wyniki zaprezentowano w Raporcie. W rozważanym bardzo restrykcyjnym scenariuszu szokowym, banki komercyjne musiałyby zwiększyć swoje kapitały o 3,3 mld zł, aby wypełnić minimalne wymogi kapitałowe. Wyniki potwierdzają wysoką odporność systemu bankowego, ale jednocześnie wskazują na konieczność utrzymania obecnych wysokich buforów kapitałowych banków.

Utrzymanie stabilności systemu - rekomendacje NBP
„Raport o stabilności systemu finansowego” zawiera rekomendacje, których realizacja sprzyjałaby utrzymaniu stabilności polskiego systemu finansowego. W ocenie NBP wskazane byłyby następujące działania:

  • restrukturyzacja walutowych kredytów mieszkaniowych na drodze dobrowolnych porozumień zgodnie z rekomendacjami Komitetu Stabilności Finansowej z 13 stycznia 2017 r.,
  • ściślejsza integracja sektora bankowości spółdzielczej i przebudowa jego modelu biznesowego, oraz szeroki udział banków spółdzielczych w Systemach Ochrony Instytucjonalnej (IPS),
  • kontynuacja restrukturyzacji sektora SKOK, przy minimalizacji kosztów publicznych poprzez wykorzystanie zasobów systemu SKOK,
  • prowadzenie przez banki polityki kredytowej zapewniającej posiadanie wystarczających buforów dochodowych przez kredytobiorców zaciągających długoterminowe kredyty, z uwzględnieniem możliwości wzrostu stóp procentowych,
  • szczególnie ostrożna polityka kredytowa banków w segmencie kredytowania nieruchomości komercyjnych.

Źródło: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa