Popyt na kredyty: niewielki spadek mieszkaniowych, więcej konsumpcyjnych

Popyt na kredyty: niewielki spadek mieszkaniowych, więcej konsumpcyjnych

W IV kwartale 2017 r. banki nieznacznie zaostrzyły politykę kredytową we wszystkich analizowanych segmentach rynku kredytowego. Jednocześnie w segmencie kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych zaostrzaniu kryteriów towarzyszyło łagodzenie niektórych warunków udzielania kredytów. Banki zaobserwowały niewielki spadek popytu na kredyty mieszkaniowe i wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne i kredyty długoterminowe dla MSP.

 

 

 

W dniu 5 lutego 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty obserwowane przez banki w IV kwartale 2017 r., jak również przewidywania na I kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

W IV kwartale 2017 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP, oraz kontynuowały zaostrzanie niektórych warunków polityki kredytowej. Banki nie odczuły przy tym istotnej zmiany popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na I kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej oraz brak istotnych zmian wielkości popytu na kredyt zgłaszanego przez przedsiębiorstwa.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2017 r. zostały zaostrzone. Do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniła się głównie przewidywana sytuacja gospodarcza. W analizowanym okresie wystąpił spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, choć odpowiedzi poszczególnych banków były zróżnicowane. Na I kwartał 2018 r. instytucje te przewidują złagodzenie polityki kredytowej oraz oczekują niewielkiego wzrostu popytu.

W IV kwartale 2017 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, jednocześnie obniżając pozaodsetkowe koszty kredytu. Trzeci kwartał z rzędu popyt na kredyty konsumpcyjne wzrósł, co wynikało m.in. ze zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenia niektórych warunków udzielania kredytów. Na I kwartał 2018 r. banki deklarują brak istotnych zmian polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu.

Źródło: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa