Pozytywna ocena aktualnej sytuacji gospodarczej Polski w raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Pozytywna ocena aktualnej sytuacji gospodarczej Polski w raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Fundusz podkreśla m.in. odporność na wstrząsy systemu finansowego oraz płynność i dobrą kapitalizację banków. MFW pozytywnie ocenił też wzmocnienie administracji podatkowej oraz założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.


Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) 7 lipca 2017 r. zaakceptowała coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski, który odbył się  w ramach artykułu IV Statutu MFW.

Dobra sytuacja gospodarcza

MFW pozytywnie ocenia aktualną sytuację gospodarczą naszego kraju. Wzrost PKB przyspieszył do 4 proc. w I kw. 2017 r. po tymczasowym spowolnieniu do 2,7 proc. w 2016 r. z powodu niższych inwestycji. Inflacja także przyspieszyła, jednak – zdaniem Funduszu – pozostaje na bezpiecznym poziomie w granicach celu inflacyjnego.

Rekordowo niskie są:

  • deficyt fiskalny (2,4 proc. PKB w 2016 r.),
  • bezrobocie (4,8 proc. w kwietniu br. wg metodologii Eurostat)
  • deficyt w obrotach bieżących (0,3 proc. PKB w 2016 r.).

Pozycja zewnętrzna gospodarki odpowiada jej fundamentom. System finansowy wykazuje odporność na wstrząsy, banki zachowują odpowiednią płynność i są dobrze skapitalizowane, wskaźnik zagrożonych kredytów jest zadowalający, choć rentowność banków uległa obniżeniu.

Prognozy krótkoterminowe są również zasadniczo pozytywne. Wzrost gospodarczy w 2017 r. ma osiągnąć 3,6 proc., a w 2018 r. 3,3 proc. dzięki silniejszej konsumpcji oraz inwestycjom w sektorze publicznym, wspieranym funduszami UE. Fundusz zwraca uwagę, że rosnąca presja inflacyjna, związana z presją płacową, dodatnią luką produkcyjną, procykliczną polityką fiskalną i negatywną krótkoterminową realną stopą procentową, wymaga ostrożności w polityce pieniężnej. Zakładając terminową odpowiedź ze strony RPP, inflacja prawdopodobnie ustabilizuje się wokół celu inflacyjnego po 2017 r. Deficyt fiskalny w 2017 r. ma wzrosnąć do 2,9 proc., pozostając minimalnie poniżej granicy Procedury Nadmiernego Deficytu UE (EDP).

Kierunki polityki makroekonomicznej

MFW podkreśla, że polityka makroekonomiczna powinna polegać na zarządzaniu cyklicznym ożywieniem w celu odbudowy buforów i przy utrzymaniu stabilności makroekonomicznej i finansowej. Konsolidacja fiskalna powinna zacząć się jak najszybciej, by nie przekroczyć granicy EDP 3 proc. PKB. Dodatkowe dochody z podatków powinny być wykorzystane do obniżenia deficytu. W ocenie Funduszu należałoby niezwłocznie zacieśnić politykę pieniężną, jeśli rosnąca inflacja bazowa będzie zagrożeniem dla celu inflacyjnego.

Fundusz zaznacza, że polityka gospodarcza powinna być nakierowana:

  • w średnim okresie – na osiągnięcie trwałej konsolidacji fiskalnej,
  • w długim – na podniesienie wzrostu potencjalnego przez reformy strukturalne, które zwiększą produktywność, prywatne inwestycje i aktywność zawodową.

Średniookresowy cel fiskalny (MTO) – deficyt strukturalny w wysokości 1 proc. PKB – powinien zostać osiągnięty nie później niż w 2023 r. MFW pozytywnie ocenia wzmocnienie administracji podatkowej. Zapoznał się również z założeniami Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i pozytywnie ocenia jej kierunki.

Źródło MF


E-Doradca Analiza Finansowa