Program mobilizacji gospodarki: potrzebne doprecyzowania dla dobra przedsiębiorców

Program mobilizacji gospodarki: potrzebne doprecyzowania dla dobra przedsiębiorców

Trwają uzgodnienia projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki. Business Centre Club proponuje, by projekt ustawy określał precyzyjne kryteria nadzoru i kontroli nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa.

Dlaczego jest to tak ważne? Określenie kryteriów jest istotne z punktu widzenia transparentności i skuteczności działania organów administracji publicznej oraz sytuacji przedsiębiorców, których sytuacja prawna w zakresie realizacji narzuconych zadań powinna być przewidywalna i stabilna.

BCC proponuje zatem, aby szczegółowe kryteria uznawania przedsiębiorców za przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym znalazły się w samej ustawie, a nie w akcie wykonawczym do niej (rozporządzeniu). Uzyskiwanie takiego statusu wiąże się bowiem z narzucaniem przez państwo na przedsiębiorców szeregu obowiązków i ciężarów, stąd regulacja w tym zakresie powinna mieć rangę ustawy.
BCC stoi na jednoznacznym stanowisku, że prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań na rzecz obronności państwa, mające charakter planistyczny, powinny być finansowane z budżetu państwa, a nie ze środków własnych przedsiębiorców.

Pozostałe propozycje i uwagi do projektu, które BCC skierował do Ministerstwa Obrony Narodowej

Źródło BCC
E-Doradca Analiza Finansowa