Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

16 października odbyło się kwartalne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club. Ministrowie Gabinetu Cieni podsumowali działania rządu w III kwartale br. oraz przedstawili propozycje rozwiązań dla rządu na kolejne kwartały.
– Pobudzenie inwestycji prywatnych; zwiększenie zaufania przedsiębiorców do państwa i prawa (uspokojenie atmosfery politycznej, zmniejszenie represyjności przepisów prawa gospodarczego); pilne przedstawienie Sejmowi przez rząd wypracowanej wraz z organizacjami przedsiębiorców Konstytucji Biznesu; rozpoczęcie publicznej dyskusji o przyjęciu przez Polskę waluty euro i warunków wejścia do tej strefy dyscyplinujących polskie finanse publiczne; przedstawienie opinii publicznej organizacyjnych i finansowych metod – narzędzi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości; urealnienie procesu konsultacji społecznych w Radzie Dialogu Społecznego; podjęcie przez rząd akcji informacyjnej, edukującej przedsiębiorców o formalnych obowiązkach, narzuconych przez przepisy prawa w związku z uszczelnieniem systemu podatkowego – to, zdaniem przewodniczącego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – Marka Goliszewskiego, pilne zadania, którymi powinien zająć się rząd.

Działania, które zasługują na aprobatę:
1. Doprowadzenie do 3,9% wzrostu PKB i nadwyżki budżetowej w sierpniu w wysokości 5 mld zł.
2. Utrzymanie deficytu budżetowego poniżej 3% PKB (zalecenia Unii Europejskiej tj. na poziomie 54 mld zł).
3. Zmniejszenie liczby bezrobotnych o 220 tys. (stopa bezrobocia na poziomie 7,1%).
4. Wzrost nakładów inwestycyjnych o 2,6 mld zł.
5. Wzrost z wpływów VAT o 23% i CIT o 13% w rezultacie uszczelnienia systemu podatkowego (rząd 15 -18 mld zł).
6. Zwiększenie wykorzystania funduszy europejskich.
7. Realizacja Planu Junckera na ogólną kwotę 6,7 mld zł.
8. Wzrost płac realnych.
9. Zwiększenie liczby urodzeń w rezultacie programu 500+.
10. Ograniczenie szarej strefy stanowiącej nieuczciwą konkurencję wobec firm rzetelnie rozliczających podatki.
11. Przeznaczenie 3 mld zł na finansowanie ochrony zdrowia.
12. Kontynuacja programu Mieszkanie plus stymulowanego zwiększeniem dynamiki produkcji budowlano-mieszkaniowej.
13. 8% wzrost produkcji przemysłowej.
14. 7% wzrost sprzedaży detalicznej.
15. Wzrost spożycia prywatnego o 4,9%.


B. Zagrożenia dla gospodarki i przedsiębiorców:
1. Pobudzanie wzrostu gospodarczego głównie inwestycjami rządowymi, samorządowymi i wzrostem konsumpcji.
2. Spadek inwestycji prywatnych do najniższego w dobie transformacji poziomu 11% PKB.
3. Pogorszenie salda obrotów z zagranicą. Wysoki popyt konsumpcyjny zaspokojony rosnącym importem. Ujemny wskaźnik wzrostu eksportu.
4. Stagnacja w inwestycjach brutto w środki trwałe.
5. Zbyt duży przyrost zapasów towarów gotowych, surowców i półfabrykatów.
6. Niska wydajność pracy – 73,8% wydajności średniej europejskiej, cztery razy niższa niż w Niemczech.
7. Utrzymywanie 75% poziomu sztywnych wydatków (662 mld zł) we wszystkich wydatkach publicznych.
8. Dług publiczny na poziomie 1 bln 30 mld zł generujący konieczność spłaty odsetek w wysokości 30 mld zł rocznie.
9. Przesunięcia (opóźnienia) w zwrocie podatku VAT przez fiskusa dla przedsiębiorców pozwalających na uzyskanie lepszych parametrów wzrostu gospodarczego (przedsiębiorcy kredytują państwo), ale naruszające płynność finansową firm wspomagających ich rozwój.
10. Przepisy sankcjonujące solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców za nadużycia kontrahentów związane z podatkiem VAT.
11. Rosnąca liczba kontroli przedsiębiorstw, w tym kontroli prowadzonej przez ZUS za okres 5 lat wstecz, mających na celu przekwalifikowanie umów zlecenia lub o dzieło w umowy o pracę i pobór od firm kar finansowych.
12. Deficyt pracowników wynikający z opuszczenia rynku przez 144 tysiące osób – beneficjentów Programu 500+.
13. Obniżenie wieku emerytalnego zwiększające deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 73 mld zł z perspektywą opuszczenia rynku pracy przez ok. 400 tysięcy pracowników.
14. Wzrost kosztów firm związany ze wzrostem wynagrodzeń, hamujący działalność inwestycyjną przedsiębiorstw i ich rozwój.
15. Kierowanie do Sejmu przez rząd projektów ustaw nie konsultowanych w Radzie Dialogu Społecznego.
16. Brak Konstytucji Biznesu – prawa zapowiedzianego przez wicepremiera Morawieckiego w ubiegłym roku – z zasadami m.in. domniemania niewinności przedsiębiorcy i jego prawa do błędu.
17. Rozszerzenie katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu, zmniejszające zasoby finansowe firm i zniechęcające do inwestowania w rozwój.
18. Uchwalenie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach.
19. Polityczne roszady na kierowniczych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa.
20. Napięte relacje z Unią Europejską.

C. Priorytety – jakie działania i dlaczego powinien podjąć rząd.
1. Pobudzenie inwestycji prywatnych.
2. Zwiększenie zaufania przedsiębiorców do państwa i prawa.
a. Uspokojenie atmosfery politycznej.
b. Zmniejszenie represyjności przepisów prawa gospodarczego.
3. Pilne przedstawienie Sejmowi przez rząd wypracowanej wraz z organizacjami przedsiębiorców tzw. Konstytucji Biznesu.
4. Rozpoczęcie publicznej dyskusji o przyjęciu przez Polskę waluty euro i warunków wejścia do tej strefy, dyscyplinujących polskie finanse publiczne.
5. Przedstawienie opinii publicznej organizacyjnych i finansowych metod – narzędzi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
6. Urealnienie procesu konsultacji społecznych w Radzie Dialogu Społecznego.
7. Podjęcie przez rząd akcji informacyjnej, edukującej przedsiębiorców o formalnych obowiązkach, narzuconych przez przepisy prawa w związku z uszczelnieniem systemu podatkowego.

Źródło: BCC

 

E-Doradca Analiza Finansowa