Raport KNF dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2016 roku

Raport KNF dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2016 roku

Urząd KNF opublikował pod koniec maja raport dotyczący sytuacji TFI. Jak wynika z raportu 2016 rok, podobnie jak rok poprzedni, przyniósł dalszy wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, dynamika wzrostu była jednak znacznie niższa niż w 2015 roku.

Na koniec grudnia 2016 roku suma aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI osiągnęła poziom 293,66 mld zł, co w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego stanowiło zwiększenie o 1,51%. W związku z niewielką zmianą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, przychody towarzystw kształtowały się w 2016 roku na poziomie zbliżonym do poziomu z roku 2015 i były równe 3.240.183 tys. zł. Oznaczało to wzrost o 0,31%.

Natomiast suma kosztów poniesionych przez TFI w 2016 roku wyniosła 2.609.634 tys. zł, co stanowiło zwiększenie o 1,97%. Ponieważ wzrost kosztów był większy niż osiągnięte zwiększenie przychodów, w 2016 roku obserwowany był spadek sumy wyników finansowych TFI. Ich łączna wartość była równa 498.521 tys. zł, tj. o 7,74% mniej niż w roku poprzednim.

W 2016 roku zwiększyła się natomiast, do poziomu 1.724.196 tys. zł, łączna wartość kapitałów własnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i tym samym była wyższa o 9,04% w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku.

Z uwagi na jednoczesny wzrost zagregowanego wymogu kapitałowego o 24,32%, syntetyczny wskaźnik pokrycia kapitału własnego sektora uległ obniżeniu z poziomu 5,33 na koniec 2015 roku do poziomu 4,68 na koniec 2016 roku. W 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności przez towarzystw a funduszy inwestycyjnych.

W 2016 roku nie miały miejsca przypadki cofnięcia przez Komisję zezwolenia na prowadzenie działalności przez towarzystwo ani też przypadki połączenia towarzystw.

Liczba towarzystw funkcjonujących na koniec 2016 roku wzrosła tym samym do 62, podczas gdy na koniec 2015 roku działalność prowadziło 60 towarzystw. Z kolei liczba funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwa zwiększyła się z 815 na koniec 2015 roku do 929 na koniec 2016 roku.

 

Więcej na temat raportu w zakładce Baza wiedzy / Raporty.

Źródło KNF

E-Doradca Analiza Finansowa