Raport NBP o stabilności systemu finansowego

Raport NBP o stabilności systemu finansowego

W czerwcu Narodowy Bank Polski opublikował raport dotyczący sytuacji systemu finansowego. Jak wynika z raportu polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie w okresie od publikacji poprzedniej edycji raportu. Pozostaje jednak ono na podwyższonym poziomie, głównie z uwagi na utrzymującą się niepewność w otoczeniu polskiej gospodarki.

 

 

„Raport o stabilności systemu finansowego” jest kierowany przede wszystkim do uczestników rynku finansowego oraz innych zainteresowanych instytucji i osób. Celem Raportu jest przedstawienie wyników analiz stabilności systemu finansowego, w tym oceny jego odporności na ewentualne zaburzenia. Upowszechnienie tego rodzaju wiedzy ma sprzyjać utrzymaniu stabilności finansowej, m.in. dzięki lepszemu zrozumieniu skali i zakresu ryzyka w systemie finansowym.

Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji Raportu opiera się na danych dostępnych do dnia 31 marca 2017 r. (cut-off date ). Niektóre dane o dużej częstotliwości, zwłaszcza te dotyczące rynków finansowych, i inne szczególnie istotne informacje wykraczają poza przyjęty cut-off date. Raport został przyjęty przez Zarząd NBP w dniu 25 maja 2017 r.

Zgodnie z syntezą raportu możliwość wystąpienia zmian w krajowym otoczeniu prawnym systemu finansowego, których skutkiem ubocznym może być osłabienie odporności systemu finansowego, zwłaszcza banków, na szoki nadal istnieje, aczkolwiek prawdopodobieństwo wystąpienia takich zmian zmalało.

Jak wynika z raportu gospodarka polska nie wykazuje istotnych nierównowag makroekonomicznych. Poziom zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych pozostaje umiarkowany. Rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych, wraz z malejącym negatywnym wpływem inwestycji na PKB, przyczyniły się do poprawy tempa wzrostu gospodarczego w IV kwartale 2016 r.

Krajowe rynki finansowe funkcjonują bez zakłóceń. W I kwartale 2017 r. wzrost optymizmu na rynkach globalnych, w połączeniu z utrzymaniem oceny ratingowej Polski oraz osłabieniem oczekiwań na podwyżki stóp NBP skutkowały aprecjacją złotego i obniżeniem rentowności obligacji skarbowych (po wcześniejszym okresie deprecjacji złotego i wzrostu rentowności obligacji). Optymizm na rynkach globalnych, przejawiający się we wzroście cen akcji oraz rentowności obligacji skarbowych, w połączeniu z istotną niepewnością co do przyszłej polityki gospodarczej mogą budzić obawy o nadmierne odchylenie się wyceny instrumentów finansowych od ich wartości fundamentalnych i wzrost ryzyka znacznej korekty cen.

Więcej na temat raportu i sam dokument dostępny w zakładce Baza wiedzy / Raporty.

 

Źródło NBP

E-Doradca Analiza Finansowa