Rating Polski podwyższony do poziomu A-

Rating Polski podwyższony do poziomu A-

Agencja ratingowa S&P Global Ratings ogłosiła decyzję o podwyższeniu oceny ratingowej Polski do poziomu A- dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

 

 

Perspektywy rozwojowe

Jak informuje resort finansów podniesienie ratingu przez Standard and Poor’s S&P to efekt bardzo dobrych wyników osiąganych przez polską gospodarkę. Oceniana jest ona obecnie jako konkurencyjna, zdywersyfikowana i zbilansowana.

To także zasługa polityki fiskalnej rządu, której wynikiem jest wyjątkowo korzystna sytuacja budżetowa. Dalszej poprawie uległa też pozycja międzynarodowa Polski, czyli bilans płatniczy, co widać w podwyższonej ocenie w podkryterium „external assessment".

Co więcej, analitycy agencji pozytywnie wypowiadają się także nt. perspektyw rozwojowych Polski. Zgodnie z treścią komunikatu resortu zwracają uwagę na silne przyspieszenie inwestycji w największych przedsiębiorstwach oraz w sektorze publicznym. Dostrzeżono także, że rząd reaguje na długoterminowe zagrożenia, takie jak zmiany demograficzne, czyli malejącą liczbę ludności w wieku produkcyjnym m.in. poprzez wprowadzenie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Dalsze podwyższenie oceny zależy od PPK?

Kiedy można spodziewać się dalszego podniesienia oceny ratingowej Polski? Według S&P jest to możliwe w przypadku dalszego wzrostu realnych dochodów w Polsce, który będzie przewyższać wzrost głównych partnerów handlowych oraz nie spowoduje zaburzenia równowagi zewnętrznej lub jeśli rząd będzie notował nadwyżki budżetowe, prowadzące do spadku długu publicznego w ujęciu nominalnym.

Rating może zostać podniesiony także, gdy nowo wprowadzane Pracownicze Plany Kapitałowe spełnią swoją rolę, a więc zwiększą prywatne oszczędności, przez co zredukują przyszłe zobowiązania Polski, które z kolei mogą pojawić się, jak zostało już wspomniane, w związku z zagrożeniem trudną sytuacją demograficzną.

Natomiast obniżenie ratingu może mieć miejsce w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji fiskalnej Polski lub jeśli nagły wzrost wynagrodzeń doprowadzi do szybszego niż prognozowany wzrostu finansowania zagranicznego netto. Bbędzie to bowiem sygnałem pogarszającej się konkurencyjności.

źródło: MF

oprac. redakcja portalu

     

E-Doradca Analiza Finansowa