Rośnie znaczenie sektora MSP w polskiej gospodarce – wnioski z Raportu PARP

Rośnie znaczenie sektora MSP w polskiej gospodarce – wnioski z Raportu PARP

20. edycja Raportu PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w oparciu o przekrojowe dane statystyczne oraz wyniki badań własnych PARP.Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017 r. i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe, pozwalają sądzić, że pozytywny trend utrzyma się na dłużej. Takie są najważniejsze wnioski płynące z 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców w 2017 r.
Ponad 40% przedsiębiorców, w badaniu przeprowadzonym przez PARP w połowie 2017 r., dostrzega poprawę koniunktury gospodarczej, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r., twierdził tak niespełna co czwarty przedsiębiorca. Spadł też odsetek firm dostrzegających pogorszenie koniunktury – z 47% w 2016 r. do 29% w 2017 r. Również oceny przedsiębiorców co do koniunktury za 3 miesiące (prognoza na III kw. 2017 r.) są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Prawie co czwarta firma była w czerwcu 2017 r. przekonana, że koniunktura się poprawi, rok temu twierdziło tak 18% z nich. Pogorszenia z kolei spodziewał się co trzeci przedsiębiorca, gdy w poprzednim okresie blisko połowa - 45%.  Wyraźnie widać, że przedsiębiorcy weszli na nowy poziom budowania konkurencyjności.Najczęściej wymienianym działaniem walki z konkurencją jest ulepszenie produktów (59% wskazań) oraz działania marketingowe (54% wskazań). W porównaniu z zeszłym rokiem, znacząco mniej firm budowało swoją pozycję poprzez obniżanie kosztów pracy (z 24% w 2016 r. do 13% w 2017 r.).  Systematycznie spada też ocena skuteczności obniżania ceny produktu w walce konkurencyjnej (w 2017 – 13% firm twierdzi, że jest to skuteczne narzędzie; w 2016 r. – 15%; w 2015 r. – 18%).

Rośnie znaczenie sektora MSP w polskiej gospodarce
W Polsce działa ponad 1,9 mln firm, z których zdecydowana większość to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (99,8%). Udział MŚP w tworzeniu PKB na przestrzeni ostatnich lat systematycznie rośnie i według ostatnich dostępnych danych przekroczył 50%. Sektor MŚP stanowi miejsce pracy dla 69% pracujących w przedsiębiorstwach, generuje ponad połowę (56%) przychodów ogółem oraz blisko jedną trzecią wartości eksportu wyrobów i usług (30%). Nakłady sektora MŚP na inwestycje razem z wydatkami na zakup używanych środków trwałych sektora MŚP stanowią blisko połowę tej wielkości dla firm ogółem (45%). Co czwarty przedsiębiorca z sektora MŚP ponosi nakłady na innowacje. Średniorocznie nakłady przedsiębiorstw na innowacje rosną o 8,3%, a na działalność badawczo-rozwojową o 24,3% 

Nie słabnie skłonność Polaków do zakładania firm
W ostatnich latach mocno wzrasta odsetek mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%. Mają największy udział w tworzeniu PKB – generują 41% wartości dodanej sektora przedsiębiorstw, odpowiadają za 39% miejsc pracy w całym tym sektorze (liczba pracujących w takich firmach wynosi ok. 3,7 mln osób). Utrzymująca się skłonność Polaków do tworzenia nowych firm to ważna wskazówka dla polityki przedsiębiorczości i innowacyjności ponieważ we współczesnej gospodarce to najczęściej młode i mniejsze firmy są źródłem istotnych innowacji.

Źródło: MR

E-Doradca Analiza Finansowa