Rozliczenie odsetek od kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki to jedno z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi finansowych, ułatwiających firmom współpracę. W niektórych formach kredyt taki jest nieoprocentowany, ale w części przypadków, zwłaszcza kiedy zapłata następuje po ustalonym w umowie terminie, naliczane są odsetki. Kiedy odsetki stają się przychodem podatkowym?

Opóźnienia w płatnościach są – niestety – częstym zjawiskiem wśród polskich firm. Jednym ze sposobów na walkę z tym zjawiskiem są wpisane do umów kary umowne, ale niektóre przedsiębiorstwa decydują się na mniej drastyczne rozwiązania. Decydują się na kredytowanie kontrahentów od momentu, kiedy płatność staje się wymagalna, do chwili dokonania rzeczywistej zapłaty, za co naliczają odsetki. Do prawidłowego rozliczenia tego rodzaju kredytu kupieckiego przed fiskusem konieczna jest jednak wiedza, kiedy odsetki stają się przychodem z punktu widzenia podatku.

Przychód w dacie otrzymania

Odpowiedź fiskusa jest jednoznaczna i korzystna dla firm, które stosują takie rozwiązanie. Odsetki stają się przychodem w dacie ich otrzymania. To stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji z 5 maja 2016 r. (sygnatura IBPB-2-1/4515-38/16/HK).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że datą powstania przychodu jest albo moment wystawienia faktury, albo chwila uzyskania zapłaty. Zdaniem fiskusa jednak, jeśli podatnik prowadzi działalność polegającą na dostawie towarów, wykonywaniu usług lub zbywaniu praw majątkowych, to powstanie któregokolwiek z tych zdarzeń przed wystawieniem faktury lub zapłatą staje się momentem uzyskania przychodu.

Ale inaczej jest w przypadku odsetek. Tu sprawę reguluje art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, że do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek. To oznacza, że stają się przychodem dopiero w chwili, kiedy zostają wypłacone wierzycielowi (a nie z chwilą zawarcia umowy, wprowadzającej oprocentowany kredyt na dostarczone towary).

Spóźnialscy muszą płacić

Firma, która wystąpiła o interpretację, stosuje oprocentowany kredyt kupiecki w momencie, gdy kontrahent nie jest w stanie dokonać zapłaty w terminie wyznaczonym przez umowę dostawy towarów. Wówczas wyznaczany jest nowy termin, a oprocentowanie zaczyna obowiązywać kolejnego dnia po pierwotnym terminie zapłaty. Po uiszczeniu należności wystawiana jest nota czy też faktura, w której naliczana jest wartość należnych odsetek.

Jak widać, przyjęcie innego terminu powstania przychodu podatkowego sprawiałoby, że firma udzielająca kredytu kupieckiego musiałaby opłacić podatek, nim uzyskałaby odsetki. To z kolei utrudniałoby udzielanie tej formy finansowania, jako że poza kredytowaniem kontrahenta powstawałby konieczność kredytowania wypłaconej kwoty podatku.

Autor: Marek Siudaj, Tax Care
Słowa kluczowe:
kredyt kupieckiodsetki

E-Doradca Analiza Finansowa