RPP: stopy bez zmian, słabe inwestycje

RPP: stopy bez zmian, słabe inwestycje

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zgodnie z informacją Rady Polityki Pieniężnej po ostatnim posiedzeniu obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

 

 

Zgodnie z komunikatem NBP stopy pozostają na niezmienionym poziomie, czyli:

  • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej;

 

Jak głosi komunikat: "W Polsce miesięczne dane sygnalizują, że w III kw. dynamika PKB była prawdopodobnie wyższa niż w poprzednim kwartale. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Jednocześnie szybszy niż w I połowie br. wzrost produkcji budowlano-montażowej wskazuje na prawdopodobne ożywienie inwestycji.
Roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Wzrosły wszystkie miary inflacji bazowej, chociaż pozostają one na umiarkowanym poziomie.
Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB przygotowanej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Zgodnie z listopadową projekcją z modelu NECMOD roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,9-2,0% w 2017 r. (wobec 1,6-2,3% w projekcji z  lipca 2017 r.), 1,6-2,9% w 2018 r. (wobec 1,1-2,9%) oraz 1,7-3,7% w 2019 r. (wobec 1,3-3,6%).
Natomiast roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,8-4,6% w 2017 r. (wobec 3,4-4,7% w projekcji z lipca 2017 r.), 2,8-4,5% w 2018 r. (wobec 2,5-4,5%) oraz 2,3-4,3% w 2019 r. (wobec 2,3- 4,3%).
Biorąc pod uwagę aktualne informacje, w tym wyniki listopadowej projekcji, Rada ocenia, że w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę
makroekonomiczną.
Rada podjęła uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej. Zgodnie z tą uchwałą stopa rezerwy obowiązkowej od środków pozyskanych co najmniej na 2 lata będzie wynosiła 0%. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 kwietnia 2018 r." 

 

Prezes NBP Adam Glapiński podtrzymał, że nie widzi potrzeb do zmiany stóp procentowych do końca 2018 r. Glapiński ocenił obecny poziom inwestycji jako „słaby”. Natomiast inny członek RPP, Łukasz Hardt, dodał, że w gospodarce istnieją pewne symptomy, które mogą wskazywać na nasilenie się presji inflacyjnej w gospodarce, ale jest za wcześnie na podwyżki stóp procentowych.


Źródło: NBP, www.obserwatorfinansowy.pl

E-Doradca Analiza Finansowa