Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW - I półrocze 2017 r.

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW - I półrocze 2017 r.

Ukazał się komunikat Giełdy Papierów Wartościowych dotyczący udziału inwestorów w obrocie instrumentami finansowymi za pierwsze sześć miesięcy br. Największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW w pierwszej połowie 2017 r., tak jak w poprzednich latach, stanowili inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali 52% obrotów akcjami. Natomiast na rynku NewConnect nadal wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni.

 

 

Zgodnie z komunikatem z 16 sierpnia br.:

 • w pierwszej połowie 2017 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 18 proc. (+5 pkt proc. rdr) obrotów na Głównym Rynku (GR) akcji GPW. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 52 proc. obrotów (-2 pkt proc. rdr), a instytucjonalni za 30 proc. (-3 pkt proc. rdr);
 • na rynku NewConnect główną rolę niezmiennie odgrywają inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wzrósł o 2 pkt proc. rdr w I półroczu 2017 r. do poziomu aż 77 proc. Spadły po 1 pkt proc. udziały inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych odpowiednio do 16 i 7 proc.;
 • na rynku derywatów w I półroczu 2017 r. wiodącą rolę utrzymują krajowi inwestorzy indywidualni z udziałem 52 proc. w obrotach.

  Główny Rynek GPW

  Największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW w pierwszej połowie 2017 r., tak jak w poprzednich latach, stanowili inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali 52% obrotów akcjami, mniej o 2 pkt proc. rdr. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 30 proc., o 3 pkt proc. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Inwestorzy indywidualni, w pierwszej połowie 2017 r., wygenerowali 18 proc. obrotów (+5 pkt proc. rdr) potwierdzając stabilny w ostatnich kilku półroczach udział tej grupy inwestorów w obrotach.
  W I półroczu 2017 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 32 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (30 proc.), na trzecim otwarte fundusze emerytalne (14 proc.).

  Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)


  Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

  NewConnect
  Na rynku NewConnect nadal wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszej połowie 2017 r. odpowiadali aż za 77 proc. obrotów. Ich udział wzrósł w tym okresie o 2 pkt proc. wobec I półrocza 2016 r. Inwestorzy zagraniczni stanowili 7 proc. obrotów w pierwszej połowie 2017 r. Instytucje wygenerowały w tym okresie 16 proc. obrotów, o 1 pkt. proc. mniej rdr. W I półroczu 2017 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 52 proc. obrotów akcjami (wzrost z 22 proc. w analogicznym okresie przed rokiem). Aktywnymi inwestorami na NewConnect były firmy (13 proc. obrotów) i animatorzy (12 proc.).

  Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)

  Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

  Rynek Instrumentów Pochodnych

  Dominującą rolę krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również w pierwszej połowie 2017 r. na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotu kształtował się na poziomie 52 proc. Na rynku opcji zaś sięgnął 44 proc. W I półroczu 2017 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w wolumenie obrotu kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 28 proc. i 20 proc. Na rynku opcji w badanym okresie inwestorzy zagraniczni osiągnęli udział na poziomie 31 proc., co oznacza wzrost aż o 21 pkt. proc. rdr  i 10 pkt. proc. wobec II półrocza 2016 r.

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)


Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w I półroczu 2017 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.

Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi

Źródło GPW


 


 


 

E-Doradca Analiza Finansowa