UOKiK: Kontrola koncentracji

96 zgód na transakcje pomiędzy przedsiębiorcami wydał UOKiK w pierwszej połowie 2016 r. Decyzje najczęściej dotyczyły rynku motoryzacyjnego i energetycznego. 10 wniosków zostało zwróconych, m.in. ze względu na istotne i obszerne braki w zgłoszeniu.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym – który trwa do 30 dni - rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane postępowania, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy. Do czasu postępowania nie wlicza się oczekiwania na odpowiedź przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. UOKiK wydał 96 decyzji. We wszystkich przypadkach oznaczały one zgodę na koncentrację. 94 postępowania zakończyły się w pierwszej fazie, natomiast w dwóch przypadkach decyzja wydana została po przedłużeniu postępowania. Rozstrzygnięcia dotyczyły najczęściej branży motoryzacyjnej (10 przypadków). Dziewięć transakcji związanych było z szeroko pojętym rynkiem energii, a siedem z działalnością deweloperską.

Blisko 60 proc. postępowań zakończyło się w ciągu 30 dni, a najkrócej prowadzone postępowanie trwało 10 dni.

Poza rozpatrywaniem spraw dotyczących polskiego rynku, UOKiK opiniuje także prowadzone przez Komisję Europejską postępowania pod kątem wpływu koncentracji na polski rynek. W pierwszym półroczu 2016 r. do Urzędu wpłynęło od KE 169 spraw.

Przedsiębiorcy i ich pełnomocnicy, którzy są zobowiązani złożyć wniosek do UOKiK powinni zapoznać się z Wyjaśnieniami w sprawie zgłaszania zamiaru koncentracji. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których wniosek jest zwracany lub przedsiębiorca jest proszony o uzupełnienie wniosku czy wyjaśnienia (co ma wpływ na wydłużenie postępowania). W pierwszym półroczu 2016 r. taka sytuacja miała miejsce 10 razy. Przedsiębiorcy pomijali istotne informacje, które powinny znaleźć się w formularzu zgłoszeniowym (tzw. formularz WiD). Brakowało danych (lub były one niepełne) na temat m.in. rynków, na które koncentracja wywiera wpływ, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, czy skutków koncentracji. Przyczyną zwrotów wniosków było także niesprecyzowanie zakresu transakcji.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji.

Zródło: UOKiK

E-Doradca Analiza Finansowa