W drugiej połowie roku gospodarka przyspieszy do 4 proc.

W drugiej połowie roku gospodarka przyspieszy do 4 proc.

Ekonomiści PKO Banku Polskiego oczekują w drugiej połowie roku przyspieszenia wzrostu PKB do 4%, w całym 2016 roku wzrost wyniesie ok. 3,5%.

Zgodnie z przewidywaniami kurs EUR/USD na koniec II kwartału znajdzie się na poziomie 1,09, a EUR/PLN na poziomie 4,37. Na koniec 2016 roku zakładany kurs EUR/USD to 1,02, a EUR/PLN 4,40.

Analitycy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego prognozują, że stopy zwrotu w okresie 3 miesięcy na giełdzie w Polsce wyniosą od –2% do 2%, w Czechach od 0% do –3%, a na Węgrzech od 2% do 5%.

Koniec „starej” perspektywy finansowej UE spowoduje spowolnienie wzrostu PKB w okolice 3% w pierwszej połowie roku, ale poluzowanie fiskalne powinno spowodować ponowne przyspieszenie w okolice 4% w drugiej połowie roku. Rządowy impuls fiskalny o wartości ok. 1,0% PKB (największy od 2009 r.) będzie głównym motorem wzrostu w 2016 r., równoważąc spadek publicznych inwestycji infrastrukturalnych (-0,6% PKB) i negatywny impuls kredytowy (-0,3/-0,5% PKB).

Mocniejszy popyt krajowy zwiększy dynamikę importu

Na skutek wzmocnienia popytu krajowego nastąpi przyspieszenie dynamiki importu. Z tego powodu w 2016 r. wzrośnie deficyt na rachunku obrotów bieżących (do -0,7% PKB). Jednocześnie w efekcie trendów na globalnym rynku finansowym oczekiwane jest pogorszenie salda rachunku finansowego do -1,6% PKB.

Koniec deflacji w końcówce roku

Ekonomiści Banku oczekują, że inflacja CPI pozostanie ujemna do 4. kwartału (w przypadku niewprowadzenia podatku handlowego w tym roku – nawet do grudnia), a na koniec roku wyniesie ok. 0,6%. Głównymi czynnikami wpływającymi na inflację w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą zmiany cen surowców oraz polityka podatkowa i regulacyjna.

Bazowym scenariuszem pozostaje brak zmian stóp NBP w 2016 r. Niemniej, z uwagi na ryzyka związane z sytuacją na rynkach wschodzących (w tym Chinach) oraz przedłużającą się deflację nie można wykluczyć wznowienia obniżek w tym roku. Scenariusz ten mógłby się zrealizować w przypadku wyraźnego obniżenia ścieżki wzrostu PKB (poniżej 3,0%).

Wyższe względne rentowności polskich obligacji

Stratedzy PKO Banku Polskiego oczekują, że na koniec 2016 r. rentowności obligacji skarbowych 2-letnich wyniosą 1,60%, 5-letnich 2,45%, a 10-letnich 3,10%. Wśród czynników krajowych za wzrostem rentowności przemawiać będą: rosnące potrzeby pożyczkowe, perspektywa szybszego wzrostu gospodarczego, a także obawy o sytuację finansów publicznych.

Stabilnie na rynku walutowym

Zgodnie z przewidywaniami strategów Banku, kurs EUR/USD na koniec II kwartału znajdzie się na poziomie 1,09, a EUR/PLN na poziomie 4,37. Na koniec 2016 roku zakładany kurs EUR/USD to 1,02, a EURPLN 4,40. Zaplanowana do końca marca 2017 roku ekspansja ilościowa EBC została już zdyskontowana przez eurodolara, aprecjacji dolara wobec euro sprzyjać będą przewidywane podwyżki stóp procentowych w USA w czerwcu i grudniu. Spowolnienie w Chinach będzie w dalszym ciągu negatywnie oddziaływać na złotego oraz ograniczać pozytywne dla niego efekty dalszego luzowania polityki monetarnej w strefie euro. Oczekiwania na podwyżki stóp w USA będą dodatkowo tworzyć negatywny klimat inwestycyjny względem walut rynków wschodzących, w tym wobec złotego.

Umiarkowane perspektywy dla giełd CEE

Analitycy Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oczekują stóp zwrotu w okresie 3 miesięcy na giełdzie w Polsce na poziomie od –2% do 2%, w Czechach od 0% do –3%, a na Węgrzech od 2% do 5%. Spodziewane jest również osiągnięcie lepszych stóp zwrotu przez akcje rynków wschodzących w stosunku do akcji rynków rozwiniętych. MŚP będą nadal stanowić najlepszą ekspozycję w kontekście poprawiającej się sytuacji makro.

Zródło: PKO BP

E-Doradca Analiza Finansowa