W III kwartale 2016 r. przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję. Prognozy o dłuższym horyzoncie cechuje jednak niewielki i malejący optymizm

Narodowy Bank Polski opublikował 24 października cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw. Raport pokazuje, jak oceniają one swoją kondycję i koniunkturę w III kwartale 2016 r., a także prezentuje prognozy na IV kwartał tego roku.

Sytuacja ekonomiczna
Zdaniem ankietowanych firm w III kwartale 2016 r. odnotowano sygnały pogorszenia kondycji ankietowanych przedsiębiorstw. Ogólny obraz koniunktury pozostał jednak dobry – prognozy sugerują, że taka sytuacja powinna utrzymać się również w kolejnym kwartale. Mniej optymistycznie przedsiębiorstwa oceniają jednak swoje możliwości rozwoju – w 2017 r. oczekiwania o dłuższym horyzoncie pozostają wyraźnie obniżone względem poprzednich lat; jedna czwarta firm oczekuje poprawy w IV kwartale.

Popyt i produkcja
W ostatnim kwartale roku koniunktura w sektorze przedsiębiorstw powinna nieznacznie się poprawić i rozwijać na poziomie zbliżonym do długookresowej średniej – wskazują na to niewielkie wzrosty prognoz popytu ogółem, zamówień oraz produkcji. Dobra koniunktura ma trwałe podstawy, a odsetek przedsiębiorstw deklarujących problemy z popytem jako barierę rozwoju znajduje się na poziomie tylko nieznacznie przekraczającym historyczne minimum z 2007 roku.

Zatrudnienie
Ankietowane firmy bardzo pozytywnie oceniają sytuację na rynku pracy. W IV kwartale dynamika zatrudnienia powinna pozostać na dobrym poziomie, blisko wartości z poprzedniego kwartału. Utrzymuje się również wysoki odsetek firm planujących zwiększenie płac – od blisko czterech lat więcej firm planuje wzrost zatrudnienia niż jego spadek (spadek – około 8 proc., wzrost – około 13 proc.), a wskaźnik prognoz zatrudnienia pozostaje zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej. Przedsiębiorstwa poszukujące pracowników napotykają na coraz silniejsze problemy z obsadzeniem wszystkich wakatów. Już około 36 proc. firm informuje o trudnościach z pozyskaniem pracowników, a 30 proc. o nieobsadzonych stanowiskach pracy.

Wynagrodzenia
Wśród badanych firm utrzymuje się wysoki odsetek planujących zwiększenie płac, które będą miały większy zasięg niż w III kw. oraz w roku ubiegłym (po uwzględnieniu korekty sezonowej zwiększyć wynagrodzenia planuje 20,2 proc. przedsiębiorstw). Wzrost płac obejmie również większą część ogółu zatrudnionych niż w poprzednim kwartale. Zwiększyła się nieco planowana średnia wysokość podwyżek wynagrodzeń.

Inwestycje
Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP nie zapowiadają przyspieszenia inwestycji w perspektywie IV kwartału. Zainteresowanie przedsiębiorstw nowymi inwestycjami wprawdzie stopniowo poprawia się (nowe inwestycje w ciągu kwartału podejmie 23,4 proc. przedsiębiorstw, wzrost o 0,7 pp. r/r, wskaźnik po korekcie sezonowej, poniżej średniej wieloletniej), ale zgodnie z prognozami respondentów dynamika inwestycji do końca tego roku nie wzrośnie do poziomów z 2015 r. W świetle wyników SM w IV kwartale można się spodziewać dalszych redukcji inwestycji w firmach publicznych, w tym również w sektorze przedsiębiorstw samorządowych.

Płynność
Mimo niewielkiego pogorszenia w III kw. br., sektor przedsiębiorstw utrzymał wysoki poziom płynności finansowej, a ich zdolność do obsługi zadłużenia kredytowego i wynikającego z rozliczeń handlowych pozostała również bardzo dobra. Zdolność przedsiębiorstw do obsługi zobowiązań bankowych, wyrażona jako odsetek firm deklarujących terminową obsługę zadłużenia kredytowego, pozostaje na jednym z wyższych poziomów, a niemal 74 proc. badanych nie ma problemu z regulowaniem zobowiązań względem swoich kontrahentów.

Kredyt bankowy i jego dostępność
W III kwartale 2016 r. wśród badanych firm spadło po raz kolejny zainteresowanie kredytem. Jego dostępność pozostała jednak wysoka, a odsetek zaakceptowanych wniosków kredytowych, głównie wśród dużych firm, lekko wzrósł. Zapowiedzi przedsiębiorstw pozwalają oczekiwać kontynuacji wzrostu zadłużenia kredytowego sektora przedsiębiorstw na zbliżonym poziomie, co w III kwartale br.

W przeprowadzonym we wrześniu 2016 r. badaniu ankietowym udział wzięło 2055 podmiotów z całego kraju.

Żródło: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa