Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

7 listopada 2016 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w III kwartale 2016 r. oraz przewidywania na IV kwartał 2016 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą – na przełomie września i października 2016 r. – wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87%.

W III kwartale 2016 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw banki zaostrzyły kryteria w segmencie kredytów długoterminowych, a w segmencie kredytów krótkoterminowych pozostawiły bez zmian. Ponadto czwarty kwartał z rzędu ankietowane banki podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Zaostrzenie polityki kredytowej banki uzasadniały głównie oceną przewidywanej sytuacji gospodarczej oraz wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż. W III kwartale 2016 r. banki obserwowały spadek popytu zgłaszanego ze strony dużych przedsiębiorstw, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw brak zmian popytu. Banki przewidują, że w IV kwartale 2016 r. ich polityka kredytowa w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieni się istotnie – jedynie pojedyncze banki planują jej zaostrzenie. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany wyłącznie w segmencie kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W III kwartale 2016 r. banki kontynuowały zaostrzanie kryteriów przyznawania kredytów mieszkaniowych. Ponadto trzeci kwartał z rzędu ankietowane banki zadeklarowały zaostrzenie wymogów dotyczących posiadanych przez kredytobiorców zabezpieczeń. Do głównych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej banki zaliczyły wejście w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw i ocenę przewidywanej sytuacji gospodarczej. W III kwartale 2016 r. banki obserwowały istotny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. W ich opinii na spadek popytu wpłynęło wyczerpanie limitu środków dostępnych w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. W IV kwartale 2016 r. w segmencie kredytów mieszkaniowych banki zapowiadają brak istotnych zmian w polityce kredytowej oraz przewidują dalszy spadek popytu.

Ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów i warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych w III kwartale 2016 r. Pierwszy raz od ponad trzech lat banki zaobserwowały spadek popytu na kredyty konsumpcyjne. W opinii banków wynikał on głównie ze zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania. W IV kwartale 2016 r. banki przewidują brak istotnych zmian w polityce kredytowej oraz brak zmian popytu.

Źródło: NBP

Słowa kluczowe:
kredytyprzedsiębiorca

E-Doradca Analiza Finansowa