Inflacja bazowa w grudniu 2016 r.

W grudniu ubiegłego roku inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,0 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 0,8 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 16 stycznia komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w grudniu 2016 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,0 proc., wobec 0,1 miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 0,5 proc., wobec 0,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,0 proc., wobec -0,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 0,7 proc., wobec 0,4 proc. miesiąc wcześniej.

W grudniu ub.r. wskaźnik CPI wzrósł do 0,8 proc. r/r (wobec 0,0 proc. w listopadzie ub.r.), zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, natomiast powyżej oczekiwań rynkowych.

W kierunku przyspieszenia inflacji oddziaływał przede wszystkim wzrost dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu do 8,9 proc. r/r (wobec 0,7 proc. w listopadzie 2016 r., na skutek zarówno rosnących cen ropy naftowej, jak i efektu bazy) oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych do 2,5 proc. r/r w grudniu (wobec 1,2 proc. r/r w listopadzie, głównie w wyniku wzrostu cen żywności nieprzetworzonej).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Źródło: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa