Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku

Wskaźnik ten zestawia pozycję rachunku przepływów (cash flow operacyjny) do pozycji bilansowej, mianowicie średniej wartości mająt­ku.

 • Data: 04.12.2016

Wskaźnik cyklu zapasów w dniach [CZ]

Wskaźnik CZ informuje, co ile dni, przeciętnie biorąc, następowało uzupełnianie zapasów.

 • Data: 22.02.2010

Wskaźnik obrotu (rotacji) zapasów [OZ]

Wskaźnik OZ wskazuje, ile razy w ciągu roku zapasy znajdujące się w maga­zynach zostają przekształcone w sprzedane gotowe wyroby.

 • Data: 22.02.2010

Wskaźnik obrotu aktywów [OA]

Wskaźnik ten mierzy zdolność aktywów firmy do generowania sprzedaży.

 • Data: 22.02.2010

Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku

Wskaźnik ten zestawia pozycję rachunku przepływów (cash flow operacyjny) do pozycji bilansowej, mianowicie średniej wartości mająt­ku.

Wskaźnik obrotu należnościami [ON]

Wskaźnik ON informuje Cię, ile razy (przeciętnie) firma inkasowała należności od odbiorców. Pobierz kalkulator ON w Excelu.

 • Data: 07.02.2017

Wskaźnik cyklu należności w dniach [CN]

Wskaźnik cyklu należności w dniach [CN] informuje, co ile dni firma otrzymywała swoje należności, a więc jaki był okres oczekiwania na należności wynikające ze sprzedaży na kredyt. Pobierz gotow...

 • Data: 24.01.2017

Wskaźnik obrotu (rotacji) zapasów [OZ]

Wskaźnik OZ wskazuje, ile razy w ciągu roku zapasy znajdujące się w maga­zynach zostają przekształcone w sprzedane gotowe wyroby.

 • Data: 27.12.2016

Wskaźnik obrotu aktywów [OA]

Wskaźnik OA mierzy zdolność aktywów firmy do generowania sprzedaży. 

 • Data: 12.12.2016

Wskaźniki obrotu należnościami [ON] i cyklu należności w dniach [CN]

Wskaźnik ON informuje Cię, ile razy (przeciętnie) firma inkasowała należności od odbiorców, CN zaś - co ile dni otrzymywała swoje należności, a więc jaki był okres oczekiwania na należności wyni...

 • Data: 24.06.2015

Wskaźnik szybki (WSZ)

Utrzymanie płynności finansowej spółki to nadrzędny cel kadry zarządzającej. Sprawdź, za pomocą wskaźnika WSZ ile razy aktywa bieżące o najwyższej płynności pokrywają zobowiązania bieżące. Pobie...

 • Data: 10.02.2017

Wskaźnik natychmiastowej wymagalności (WNWYM)

Wskaźnik ten informuje, ile razy aktywa bieżące skorygowane o poziom zapasów i należności pokrywają zobowiązania bieżące. Można przyjąć, że bezpieczny poziom tego wskaźnika oscyluje w granicach...

 • Data: 01.02.2017

Wskaźnik płynności bieżącej [WPB]

Wskaźnik ten informuje o tym, ile razy bieżące aktywa (które stosunkowo szybko mogą być zmienione w gotówkę) pokrywają zobowiązania bieżące.

 • Data: 21.10.2016

Wskaźnik natychmiastowej wymagalności (WNWYM)

Wskaźnik ten informuje, ile razy aktywa bieżące skorygowane o poziom zapasów i należności pokrywają zobowiązania bieżące.

 • Data: 11.07.2016

Wskaźnik płynności bieżącej (WPB)

Wskaźnik ten informuje o tym, ile razy bieżące aktywa (które stosunkowo szybko mogą być zmienione w gotówkę) pokrywają zobowiązania bieżące.

 • Data: 11.07.2016

Wskaźnik marży brutto [RMB]

Wskaźnik marży brutto [RMB] mierzy rentowność produktową podstawowej działalności operacyjnej firmy.

 • Data: 19.10.2016

Wskaźnik rentowności aktywów (WZAKT)

Wskaźnik ten jest interpretowany jako kwota zysku netto przypadająca na każdą złotówkę majątku firmy. Określa tym samym ogólną zdolność aktywów firmy do generowania zysku netto, a więc może stan...

 • Data: 11.08.2016

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (WZKW)

Wskaźnik ten pozwala ocenić rentowność zaangażowanego kapitału własnego. Wysokie wartości tego wskaźnika wskazują na korzystną sytuację finansową firmy.

 • Data: 10.08.2016

Wskaźnik rentowności brutto (WZB)

Wskaźnik ten informuje o wartości zysku brutto (przed opodatkowaniem), przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów i wyrobów.

 • Data: 08.08.2016

Wskaźnik rentowności netto (WZN)

Wskaźnik ten informuje o wartości zysku netto (po opodatkowaniu), przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów i wyrobów.

 • Data: 08.08.2016

Wskaźnik C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik ten opisuje relację ceny, za jaką inwestor płaci obecnie za ku­powane akcje przedsiębiorstwa, i jego zysków osiągniętych z ostatniego okresu (tj. historycznego).

 • Data: 22.02.2010

Wskaźnik dywidenda na akcję

Wskaźnik ten przedstawia wartość wypłacanej dywidendy na jedną akcję.

 • Data: 22.02.2010

Wskaźnik zysk na akcję

Wskaźnik ten stanowi relację zysku netto danego okresu do liczby akcji zwykłych wyemitowanych przez firmę.

 • Data: 22.02.2010

Wskaźnik pokrycia obsługi długu II (WPODII)

Wskaźnik ten pokazuje, ile razy zysk netto wypracowany przez firmę pokrywa wydatki związane z obsługą zadłużenia.

 • Data: 11.07.2016

Wskaźnik pokrycia obsługi kredytu (WPOK) na podstawie zestawienia przepływów pieniężnych

Wskaźnik ten określa stosunek wpływów pieniężnych (zysk netto + amortyzacja) do wydatków związanych z obsługą zadłużenia.

 • Data: 11.07.2016

Wskaźnik zadłużenia aktywów (WZA)

Określa udział wszystkich zobowiązań (kapitałów obcych) w finansowaniu majątku firmy.

 • Data: 11.07.2016

E-Doradca Analiza Finansowa