Prognoza NBP dla gospodarki polskiej na lata 2018-2020

Prognoza NBP dla gospodarki polskiej na lata 2018-2020

W opublikowanym przez NBP raporcie dotyczącym inflacji znalazły się też prognozy gospodarcze dotyczące najbliższych dwóch lat. 

Zgodnie z raportem w ślad za obniżeniem wzrostu gospodarczego w strefie euro, w horyzoncie projekcji również dynamika krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać z wysokich poziomów odnotowanych w II połowie 2017 r.  Główną składową wzrostu popytu krajowego pozostanie spożycie indywidualne, co będzie wynikiem dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy oraz utrzymania się optymistycznych nastrojów gospodarstw domowych.

W latach 2018-2020 nastąpi przy tym wzrost udziału inwestycji we wzroście gospodarczym, związany z potrzebą odbudowy potencjału produkcyjnego polskiej gospodarki oraz napływem środków z budżetu UE z bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020.

Wraz z narastającą presją popytową i kosztową w latach 2018-2020 stopniowo będzie rosła również inflacja bazowa. Odzwierciedleniem narastającej presji popytowej jest rozszerzenie się w horyzoncie projekcji dodatniej luki popytowej spowodowane wzrostem wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Jednocześnie zwiększające się problemy przedsiębiorstw związane z niedostateczną wielkością podaży pracy będą przekładać się na wzrost wynagrodzeń przewyższający dynamikę wydajności pracy.

Skalę wzrostu inflacji będzie natomiast ograniczać niska dynamika cen importu powiązana z aprecjacją efektywnego kursu złotego, niską inflacją za granicą i oczekiwanym obniżeniem się cen surowców energetycznych. Dodatkowo w najbliższych kwartałach wygaśnie wpływ czynników podwyższających przejściowo inflację cen żywności.

 

Popyt krajowy

W latach 2018-2020 dynamika spożycia indywidualnego będzie się kształtować na poziomie zbliżonym do 4% pozostając główną składową wzrostu gospodarczego. Korzystnie na poziom wydatków gospodarstw domowych będzie wpływać rozwój sytuacji na rynku pracy, gdzie oczekiwany jest dalszy spadek stopy bezrobocia oraz utrzymanie się relatywnie wysokiej dynamiki wynagrodzeń.

Pozytywnie na spożycie powinny oddziaływać również korzystne nastroje podmiotów odzwierciedlone w kształtujących się obecnie na rekordowych poziomach odczytach badań koniunktury konsumenckiej.

W horyzoncie projekcji następować będzie również wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw finansowanych ze środków krajowych. Na potrzebę odbudowy zasobu środków trwałych wskazuje niska bieżąca stopa inwestycji, której towarzyszy bardzo wysoki poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw (raportowany zarówno w badaniach NBP, jak i GUS). Ożywienie gospodarcze przyczyniło się przy tym do wyraźnej poprawy prognoz dotyczących popytu i produkcji formułowanych przez przedsiębiorstwa. 

Więcej na ten temat w raporcie.

 

Źródło: NBP, Raport o inflacji, marzec 2018E-Doradca Analiza Finansowa