Jednolity Plik Kontrolny - kolejne zmiany, nowe terminy

Jednolity Plik Kontrolny - kolejne zmiany, nowe terminy

Jeszcze podatnicy nie wdrożyli nowej funkcji przesyłania na żądanie organu podatkowego Jednolitego Pliku Kontrolnego w formacie xml, zgodnie ze standardem OECD SAFT 2.0, a już Sejm (13 maja 2016 r.) dokonał kolejnej zmiany ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Co się zmieniło?

Nastąpiły zmiany w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego, które dotyczą obligatoryjnego, a nie na żądanie, dostarczania danych organom podatkowym w zakresie prowadzenia ewidencji VAT za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Powyższe zmiany będą obowiązywać od 1 lipca 201 6r. w odniesieniu do tzw. dużych przedsiębiorców.

Dane dotyczące pozostałych struktur nie dotyczących prowadzonej ewidencji VAT – będą przesyłane jedynie na żądanie organu podatkowego w wyznaczonym terminie wszczęcia kontroli zgodnie z art. 282b. Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997r. tekst jednolity z 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. 2015, poz.613 z późniejszymi zmianami).

W wyniku nowelizacji ustawy z 13 maja 2016 r. został dodany art. 82 § 1b w brzmieniu: „§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są zobowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art.193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art.193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.”

Majowa nowelizacja uporządkowała także sprawę obowiązku przekazywania danych w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej przez mikroprzedsiębiorców, w poprzedniej nowelizacji zabrakło odniesienia do przysługującego dwuletniego okresu przejściowego dla mikroprzedsiębiorców.

Zmieniono brzmienie art.29 w ustawie z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1649) na następujące: „Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy zmienionej w art. 12 w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej o której mowa w art.193a § 2”.

Nowe obligatoryjne terminy

Ustalono także nowe obligatoryjne terminy od których podatnicy będą zobowiązani do obowiązkowego okresowego dostarczania danych organom podatkowym w zakresie ewidencji VAT.

Duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późniejszymi zmianami), są obowiązani do dostarczania danych za okres od 1 lipca 2016 r. w okresach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Średni i mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz.584 z późniejszymi zmianami), za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dna 31 grudnia 2016r. nie są obowiązani do przekazywania informacji o których mowa w art. 82 § 1b za pośrednictwem JPK.

Natomiast mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późniejszymi zmianami), za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. nie są obowiązani do przekazywania informacji o których mowa w art. 82 § 1b za pośrednictwem JPK.

Nowelizacja dokonała zmian nie tylko w zakresie modelu funkcjonowania JPK w zakresie ewidencji VAT. Z zasady obowiązku przekazywania danych na żądanie organów podatkowych dokonano zmiany na obowiązkowe okresowe dostarczanie danych organom podatkowym.

Okres dostosowawczy

Skrócono także okres dostosowawczy w zakresie przekazywania danych za pośrednictwem JPK obejmujący ewidencję VAT w odniesieniu do średnich i małych podatników w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz.584 z późniejszymi zmianami) o 18 miesięcy, jak również mikroprzedsiębiorców o 6 miesięcy.

Średnie i małe przedsiębiorstwa nie powinny zatem zwlekać z podjęciem prac dotyczących wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, aby zdążyć z terminowym wywiązaniem się z obowiązku nałożonego przez organy podatkowe.

Na podstawie z art.193a § 1 Ordynacji Podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz.1649 z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw) podatnik prowadzący księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych na żądanie organu podatkowego określonego w art.13 Ordynacji Podatkowej (Dz.U. z 2015r. poz.613 z późniejszymi zmianami) którym stosownie do swojej właściwości jest:

1) Naczelnik urzędu skarbowego, Naczelnik urzędu celnego,

2) Dyrektor izby skarbowej, Dyrektor izby celnej,

3) Minister właściwy do spraw finansów publicznych.

przekazuje całość lub część ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych zgodnie z finalną wersją struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego udostępnioną przez Ministerstwo Finansów w 9 marca 2016r.

Począwszy od 1 lipca 2016 r. implementacja Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy podatników, którzy co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli w 2014 roku oraz 2015 roku:

1/ zatrudniali przynajmniej 250 pracowników z wyłączeniem osób przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,

2/ osiągnęli roczne obroty netto co najmniej 50 mln EURO, lub

3/ suma aktywów bilansu przewyższała kwotę 43 mln EURO.

Autor: Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, Trener - Wykładowca w Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Rachunkowości oraz Altkom Akademii.

E-Doradca Analiza Finansowa