Dynamika PKB w III kwartale br. nadal wysoka - komentarz BCC

Dynamika PKB w III kwartale br. nadal wysoka - komentarz BCC

Dynamika PKB w III kw. 2017 roku, w relacji rok do roku, była nadal wysoka. W swoim dzisiejszym komunikacie, Główny Urząd Statystyczny podniósł swój wstępny szacunek wzrostu PKB w ostatnich 4 kwartałach o 0,2 punktu procentowego na 4,9%, co – z racji tempa 2,6% w poprzednim roku – oznacza tylko, że średnie roczne tempo wzrostu za ostatnie dwa lata wynosiło 3,7%, czyli było bliskie średniego tempa wzrostu w ostatnich 10 latach. Komentarz Stanisława Gomułki.


 


Ponieważ w roku 2016 silnie spadły inwestycje publiczne w środki trwałe, więc ekonomiści oczekiwali poprawy napędzanej przez silne odbicie w górę tych inwestycji. Tymczasem, wzrost  inwestycji w środki trwałe jest jak dotąd niewielki, wynosił tylko 3,3%. GUS zwraca uwagę, że relacja tych inwestycji do PKB spadła z 17,4% rok temu do 17,0%  obecnie. Niespodzianką in plus okazał się bardzo znaczny wzrost eksportu, szczególnie do krajów UE. Wpływ eksportu netto na wzrost PKB to 1,1 pp. Polska jest teraz beneficjentem wyjątkowo dobrej koniunktury w  tych  krajach, szczególnie w Niemczech. Jednak najważniejszym czynnikiem wzrostu PKB od strony popytu była konsumpcja gospodarstw domowych, z wpływem na wzrost PKB 2,9 pp. Wysoka dynamika popytu z jednej strony oraz niskie inwestycje z drugiej, oznaczają dalszy wzrost stopnia wykorzystania aparatu wytwórczego oraz wyczerpywanie się rezerw wzrostu zatrudnienia.  Stopień wykorzystania aparatu wytwórczego w przemyśle jest już bliski poziomowi maksymalnemu. W tej sytuacji, narasta presja płacowa, co oznacza spadek marży zysku. Reakcją przedsiębiorstw będzie zapewne wzrost cen produkcyjnych, a z czasem także wzrost cen konsumpcyjnych. Inflacja CPI jest już na poziomie celu inflacyjnego NBP. Inną konsekwencją będzie spadek eksportu netto. W tej chwili trudno jednak oszacować tempo tych niekorzystnych  zmian. W najbliższych dwóch-trzech kwartałach tempo wzrostu PKB może być nadal powyżej długofalowego trendu 3,5%.

Źródło: BCC

E-Doradca Analiza Finansowa