Raport "Przedsiębiorczość w Polsce"

Raport "Przedsiębiorczość w Polsce"

Coroczny raport Ministerstwa Rozwoju pn. Przedsiębiorczość w Polsce to aktualne spojrzenie na sektor przedsiębiorstw i zachodzące w nim zmiany. Wychodząc od globalnych i krajowych warunków  makroekonomicznych, w opracowaniu poruszono takie wątki jak sytuacja ekonomiczno-finansowa firm, otoczenie instytucjonalne działalności czy stopień angażowania się przez przedsiębiorstwa w procesy rozwojowe (np. innowacyjność, umiędzynarodowienie).

Utrzymująca się niepewność co do rozwoju sytuacji w gospodarce światowej była w 2016 roku jednym z głównych czynników wpływających na poziom aktywności gospodarczej w Polsce. Wzrost PKB o niecałe 3% to wynik spadku tempa procesów inwestycyjnych. Związane to było z zakończeniem wydatków z poprzedniej perspektywy finansowej, nie zrekompensowane jeszcze odpowiednio wysokim wykorzystaniem środków z aktualnej perspektywy. Jednocześnie zarówno konsumpcja, jak i eksport rosły w tempie przewyższającym poziom z 2015 roku.  

Wg danych GUS polski eksport towarowy wzrósł o 2,9%, do 184,8 mld EUR, a import o 2,1%, do 180,9 mld EUR. Niższy niż w poprzednich latach wzrost polskich obrotów wpisał się w ogólnoświatową tendencję gwałtownego wyhamowania handlu w 2016 r. Na polski handel w 2016 r. największy wpływ miała sytuacja na ważniejszych rynkach unijnych, zwłaszcza w Niemczech.  

Rok 2016 roku zaznaczył się zdecydowaną poprawą na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł szósty rok z rzędu, osiągając 69,3%, a stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 8,3% i była o 1,4 pkt. proc. niższa niż przed rokiem. 

Obraz kondycji polskiej gospodarki w 2016 r. uzupełniają poprawiające się wyniki przedsiębiorstw. Przychody ogółem firm zatrudniających powyżej 9 osób osiągnęły prawie 3,2 bln zł, a ich dynamika (3,4%) była wyższa niż w 2015 roku. Przychody ogółem wzrastały w tempie szybszym od kosztów ich uzyskania, co skutkowało dynamicznym wzrostem wyników finansowych i wskaźników rentowności. Poprawiającej się kondycji finansowej firm towarzyszył wspomniany wcześniej spadek aktywności inwestycyjnej.  

Wg ostatnich dostępnych danych (2015) dotyczących całej zbiorowości podmiotów niefinansowych, działalność gospodarczą prowadziło 1.914 tys. przedsiębiorstw niefinansowych , tj. o 3,9% więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak w latach poprzednich, wśród wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych zdecydowanie dominowały mikropodmioty (96,0%). Udział przedsiębiorstw małych, średnich i dużych wynosił odpowiednio: 3,0%, 0,8% i 0,2%.  

Choć ścieżka rozwoju innowacyjnego jest wybierana jeszcze przez nieliczną grupę przedsiębiorstw, widać pozytywne zmiany w tym zakresie, mierzone np. szybkim, na przestrzeni ostatnich lat, udziałem sektora prywatnego w finansowaniu nakładów na B+R. Innowacyjnemu wzrostowi gospodarki będzie sprzyjać realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r. W kierunki strategiczne polityki rządowej wpisują się prowadzone konsekwentnie działania na rzecz poprawy warunków prawnych prowadzenia działalności. M.in. z początkiem 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Celem ustawy jest redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, usprawnienie procesu inwestycyjnego.  

Działania ułatwiające prowadzenie działalności mają charakter ciągły. Aktualnie trwają m.in. prace nad pakietem „Konstytucja Biznesu”, stanowiącym drugi etap reformy polskiego prawa gospodarczego. Na przedmiotowy Pakiet składa się m.in. projekt nowej ustawy Prawo przedsiębiorców, określającej warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, która zastąpi obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Źródło: www.mr.gov.pl

 

E-Doradca Analiza Finansowa