RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

- stopa referencyjna 1,50 %;

- stopa lombardowa 2,50%;

- stopa depozytowa 0,50%;

- stopa redyskonta weksli 1,7 5%.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym utrzymuje się niepewność dotycząca jego perspektyw. W strefie euro trwa stopniowe ożywienie, jednak na perspektywy aktywności gospodarczej w tej strefie negatywnie oddziałuje słaba koniunktura w krajach rozwijających się. W Stanach Zjednoczonych – mimo obniżenia dynamiki PKB w I kw. – oczekiwana jest kontynuacja umiarkowanego wzrostu aktywności gospodarczej.

Napływające dane sygnalizują dalsze osłabienie wzrostu gospodarczego w Chinach, a Rosja i Brazylia pozostają w recesji.

Ceny ropy naftowej oraz wielu innych surowców na rynkach światowych – pomimo pewnego wzrostu w ostatnich miesiącach – pozostają wyraźnie niższe niż w poprzednich latach. Niskie ceny surowców wraz z umiarkowaną aktywnością gospodarczą na świecie są główną przyczyną utrzymywania się dynamiki cen konsumpcyjnych w wielu gospodarkach na bardzo niskim poziomie. W niektórych gospodarkach – w tym w strefie euro – dynamika cen jest ujemna.

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na bardzo niskim poziomie, w tym stopę depozytową poniżej zera, a także kontynuuje zakupy aktywów finansowych. Natomiast Rezerwa Federalna – po podwyżce w grudniu – utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, sygnalizując ich możliwy wzrost w przyszłości.

W Polsce w I kw. br. nastąpiło obniżenie dynamiki PKB. Do spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczynił się głównie spadek inwestycji związany częściowo z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach poprzedniej perspektywy budżetowej.

Jednocześnie wzrost popytu konsumpcyjnego pozostał stabilny, czemu sprzyjało rosnące zatrudnienie, poprawa nastrojów konsumentów oraz wzrost kredytu dla gospodarstw domowych.

Biorąc pod uwagę utrzymującą się dobrą sytuację finansową firm i wysokie wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych, spadek inwestycji –a zatem również osłabienie wzrostu gospodarczego –na początku br. był prawdopodobnie przejściowy.

Zwiększenie wydatków konsumpcyjnych związane z uruchomieniem Programu „Rodzina 500plus” będzie oddziaływało w kierunku wzrostu dynamiki PKB w kolejnych kwartałach.

Czynnikiem 2/2 ryzyka dla krajowej aktywności gospodarczej pozostaje natomiast niepewność dotycząca koniunktury za granicą.Ze względu na ujemną lukę popytową, a także umiarkowaną dynamikę przeciętnych nominalnych wynagrodzeń, w gospodarce nie ma obecnie presji inflacyjnej. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne. Do spadku cen przyczyniają się nadal głównie czynniki zewnętrzne, w szczególności wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych oraz niska dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki. Towarzyszą temu bardzo niskie oczekiwania inflacyjne.

Utrzymująca się deflacja nie wywiera jak dotąd negatywnego wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych.W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika CPI pozostanie ujemna ze względu na wcześniejszy silny spadek cen surowców na rynkach światowych.

Jednocześnie, po przejściowym spowolnieniu dynamiki PKB na początku roku, w kolejnych kwartałach oczekiwane jest utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego.

Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt konsumpcyjny wspierany rosnącym zatrudnieniem, prognozowanym przyspieszeniem płac oraz zwiększeniem świadczeń społecznych. Jednocześnie źródłem niepewności dla gospodarki –w tym dla kształtowania się cen –pozostaje ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie oraz wahania cen surowców. Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

NBP

Słowa kluczowe:
RPPstopy procentowe

E-Doradca Analiza Finansowa