RPP: stopy procentowe bez zmian

RPP: stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4-5 lica br. utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. RPP uznała, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”.

 

Rada nie dokonała korekty podstawowej stopy referencyjnej od 28 miesięcy. Bardzo prawdopodobne, że stopy procentowe nie ulegną zmianie w ciągu półtora roku.

Zgodnie z informacją NBP, która ukazała się po posiedzeniu Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50%;
  • stopa lombardowa 2,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

Jak głosi komunikat w gospodarce światowej utrwalają się sygnały poprawy koniunktury. "W strefie euro dane wskazują na kontynuację ożywienia gospodarczego, wspieranego zarówno przez rosnąc ą konsumpcję, jak i przyrost inwestycji. W Stanach Zjednoczonych wzrost PKB – po przejściowym obniżeniu się – w II kw. prawdopodobnie przyśpieszył. Z kolei w Chinach bieżące dane wskazują na spowolnienie wzrostu gospodarczego w II kw. Mimo ożywienia globalnej koniunktury inflacja za granicą pozostaje umiarkowana. Przyczynia się do tego wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców, a także stabilizacja cen ropy naftowej, przy wciąż niskiej wewnętrznej presji inflacyjnej w wielu krajach.

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera. EBC nadal prowadzi program skupu aktywów finansowych. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych kontynuuje zacieśnianie polityki pieniężnej, podnosząc stopy procentowe.

W Polsce miesięczne dane o aktywności gospodarczej sygnalizują utrzymanie się stabilnej dynamiki PKB w II kw. br. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Jednocześnie dane o produkcji przemysłowej oraz budowlano - montażowej , a także wyprzedzające wskaźniki koniunktury wskazują na kontynuację korzystnych tendencji w sektor ze przedsiębiorstw. Wraz z oczekiwanym wzrostem wykorzystania środków UE powinno to wspierać ożywienie inwestycji w kolejnych kwartałach.

Roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie i inflacja bazowa – mimo stopniowego wzrostu – jest nadal niska. Wciąż umiarkowana jest także dynamika jednostkowych kosztów pracy.

W ocenie Rady w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana, czemu będzie sprzyjać dalsze wygasanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

Taką ocenę wspierają wyniki lipcowej projekcji inflacji i PKB, przygotowanej przez Departament Analiz Ekonomicznych przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD roczna dynamika cen znajdzie się z 50 - procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,6 – 2, 3 % w 201 7 r. (wobec 1,6 – 2,5% w projekcji z marca 2017 r.), 1,1 – 2,9% w 2018 r. (wobec 0,9 – 2,9%) oraz 1,3 – 3,6% w 2019 r. (wobec 1,2 – 3,5%). Natomiast roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50 - procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4 – 4,7% w 2017 r. (wobec 3,4 – 4,0 % w projekcji z marca 2017 r.), 2,5 – 4,5% w 2018 r. (wobec 2,4 – 4,5%) oraz 2,3 – 4,3% w 2019 r . (wobec 2,3 – 4,4%)."

W związku z tym Rada podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”.

Źródło NBP


E-Doradca Analiza Finansowa