Sprawozdania finansowe: kolejne zmiany w zakresie sporządzania i składania

Sprawozdania finansowe: kolejne zmiany w zakresie sporządzania i składania

Od października konieczne będzie sporządzenie samego sprawozdania w postaci elektronicznej, w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez ministra finansów. Oznacza to, że zwykłe sprawozdanie, przygotowane zwyczajowo w formie papierowej, nie będzie już wystarczające do skutecznego wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego w tym zakresie.

 

 

 

 

Dnia 1 października 2018 r. wejdzie w życie kolejna pula przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (dalej „nowelizacja”), która w ostatnim czasie znacząco zmodyfikowała procedurę składania rocznych sprawozdań finansowych.

Nowością i pewnym zaskoczeniem dla przedsiębiorców było składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. do Repozytorium Dokumentów Finansowych zamiast jak dotychczas do sądów rejestrowych. 

W kierunku informatyzacji

Nowelizacja zakłada pełną informatyzację rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego poprzez wprowadzenie obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru oraz prowadzania postępowania (w tym wymiany korespondencji pomiędzy sądem a wnioskodawcą) wyłącznie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Dodatkowo, na mocy tejże ustawy stworzone zostało Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w których to przechowywane będą wypisy i wyciągi aktów notarialnych oraz Repozytorium Dokumentów Finansowych, gdzie z kolei składane i udostępniane będą roczne sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych oraz powiązane z nim dokumenty.

Wprowadzenie zmian w poszczególnych obszarach zostało rozłożone w czasie do marca 2020 r. Wynikają one z potrzeby dostosowania przepisów krajowych do unijnych dyrektyw dotyczących integracji rejestrów handlowych i spółek w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Tylko w wersji elektronicznej

Od 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy zmienionej ustawy o rachunkowości, przewidujące obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra finansów, a w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR, jeżeli struktura i format sprawozdań udostępniony zostanie przez właściwego ministra.

Dodatkowo konieczne będzie właściwe podpisanie tak sporządzonego sprawozdania finansowego tzn. podpisanie przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców KRS, uprawnioną do reprezentacji podmiotu, przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP.

Obecnie nie jest jasne, jak wzorzec sprawozdania będzie wyglądał i kiedy zostanie opracowany i opublikowany przez Ministra Finansów. Pewne jest natomiast, że możliwość złożenia kopii sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, tj. w formie skanu opatrzonego właściwym podpisem uprawnionej osoby, z której korzystano w szczególności w odniesieniu do sprawozdań finansowych za 2017 r., będzie obowiązywała jedynie do 30 września 2018 r.

Z przepisu wynika, że przedsiębiorcy, którzy nie zdążą wypełnić obowiązku sprawozdawczego przed tą datą, zobowiązani będą sporządzić sprawozdanie według zasad przewidzianych w nowelizacji.

Źródło: Justyna Nykiel, Grant Thornton

Więcej na http://grantthornton.pl/publikacja/kolejne-zmiany-w-zakresie-sporzadzania-i-skladania-sprawozdan-finansowych-od-1-pazdziernika-2018-r/

s

E-Doradca Analiza Finansowa