Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Narodowy Bank Polski opublikował 6 lutego 2017 r. kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w IV kwartale 2016 r. oraz przewidywania na I kwartał 2017 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą – na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r. – wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W IV kwartale 2016 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Ponadto kolejny kwartał z rzędu podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu. W opinii banków zaostrzenie polityki kredytowej było uzasadnione głównie wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż, m.in. węglowej, energii odnawialnej, paliwowej. W IV kwartale 2016 r. banki odczuły spadek popytu na kredyty długoterminowe. Popyt na kredyty krótkoterminowe utrzymał się na podobnym poziomie jak w poprzednim kwartale. Na I kwartał 2017 r. banki przewidują dalsze niewielkie zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany wyłącznie w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw oraz kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W segmencie kredytów mieszkaniowych pojedyncze banki złagodziły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych oraz obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Ankietowane banki odczuły wzrost popytu w IV kwartale 2016 r. co uzasadniały głównie wejściem w życie od początku 2017 r. nowych zapisów Rekomendacji S dotyczących podniesienia wysokości wkładu własnego kredytobiorcy. Banki deklarują zaostrzanie polityki kredytowej w I kwartale 2017 r. oraz oczekują w tym czasie istotnego wzrostu popytu.

Ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu. Drugi raz od ponad trzech lat banki odczuły spadek popytu na kredyty konsumpcyjne. W opinii banków wynikał on głównie ze zmniejszenia zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku. Na I kwartał 2017 r. banki przewidują brak istotnych zmian w polityce kredytowej oraz utrzymanie się popytu na dotychczasowym poziomie.

ZA: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa