Wyniki zatrudnienia w gospodarce za II kwartał roku: większa liczba pracujących, ale niższa przeciętna liczba godzin pracy

Wyniki zatrudnienia w gospodarce za II kwartał roku: większa liczba pracujących, ale niższa przeciętna liczba godzin pracy

NBP opublikował kwartalny raport dot. rynku pracy i sytuacji gospodarstw domowych. Podał, że w II kwartale 2017 r. dynamika liczby pracujących w gospodarce przyspieszyła w porównaniu do początku br., choć wyraźnie spadła intensywność wykorzystania pracy (przeciętna liczba godzin pracy). Stopa bezrobocia obniżyła się do kolejnego rekordowo niskiego poziomu. Coraz bardziej zauważalny jest brak rąk do pracy.


 


Jak podaje komunikat NBP zgodnie z przewidywaniami z lipcowego Raportu o Inflacji (ROI) stopniowo przyspiesza także tempo wzrostu wynagrodzeń nominalnych, przy czym tendencja ta dotyczy jak dotąd głównie sektora przedsiębiorstw. Jednocześnie roczna dynamika wydajności pracy kształtuje się na stabilnym poziomie.

Wszystkie mierniki zatrudnienia w gospodarce wskazują, że w II kw. br. wzrost liczby pracujących przyśpieszył w stosunku do I kw. 2017r., w którym odnotowany był wyraźny wzrost tych wskaźników. W szczególności dynamika liczby pracujących w BAEL wzrosła z 1,7% r/r w I kw. ub.r. do 1,9% r/r w II kw. br. Podobnie jak w poprzednim kwartale wzrost zatrudnienia dotyczył umów o pracę na czas nieokreślony.


Przeciętna liczba przepracowanych godzin
gwałtownie spadła do poziomu najniższego w historii obserwacji, co świadczy o obniżeniu się intensywności wykorzystania już zatrudnionych pracowników i potencjalnie może ograniczać przyspieszanie wzrostu płac w gospodarce.

Podaż pracy w II kw. br. zwiększyła się po raz pierwszy od półtora roku. Było to efektem wzrostu współczynnika aktywności zawodowej, który z nadwyżką skompensował wpływ długookresowych negatywnych tendencji demograficznych. Wzrost aktywności zawodowej wynikał z jednej strony z zapobiegania przez firmy odchodzeniu z rynku pracy osób w wieku przedemerytalnym, z drugiej zaś z większego wykorzystania pracy osób zwykle „luźniej” związanych z rynkiem pracy. Braki podażowe na polskim rynku pracy częściowo uzupełnia imigracja zarobkowa.

Stopa bezrobocia BAEL w II kw. br. obniżyła się do 5,1% (sa), tj. o 0,2 pp. w porównaniu z I kw. br. i jest najniższa od początku prowadzenia badań BAEL. Dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w II i III kw. br. wskazują, że w warunkach wzrastającej podaży pracy spadek bezrobocia był nieco wolniejszy niż wynikałoby to z wcześniej obserwowanych tendencji.

Tempo wzrostu płac
w gospodarce ustabilizowało się w III kw. 2017 r. na poziomie 4,9% r/r, tj. o 0,1 pp. niższym niż przed kwartałem, kiedy to obserwowano jego wyraźne przyspieszenie. Także dynamika wydajności pracy w gospodarce utrzymywała się od początku br. na umiarkowanym i stabilnym poziomie.

Analizy pogłębione
w części dotyczącej rynku pracy dostarczają wniosków z porównania zmian w czasie różnych miar bezrobocia konstruowanych zgodnie z definicjami amerykańskiego BLS (Bureau of Labor Statistics). W II kw. 2017 r. dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych (GD) zwiększyły się o ok. 3,5% r/r sa wobec 2,7% w I kw. Są to szacunki NBP, na podstawie wstępnych danych GUS, różniące się w odniesieniu do I kwartału od danych opublikowanych w: NBP (sierpień 2017), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2017 r. (patrz Ramka nr 2: Szacunek niektórych danych o dochodach gospodarstw domowych z kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych). Utrzymaniu solidnej dynamiki dochodów do dyspozycji sektora gospodarstw domowych w II kwartale br. sprzyjał szybki wzrost dochodów z pracy najemnej (ok. 6%, wg szacunku NBP), przy znacznie niższej dynamice nadwyżki operacyjnej brutto (1,9%) oraz transferów społecznych (0,5%).

Spożycie prywatne w II kw. br. przyrosło realnie o 4,6% r/r wobec 4,7% r/r w poprzednim kwartale, co wskazuje na kontynuację silnej tendencji wzrostowej w tej kategorii. Utrzymujące się historycznie rekordowe poziomy optymizmu konsumentów wskazują na znaczne prawdopodobieństwo szybkiego wzrostu spożycia w kolejnych kwartałach. W II kw. 2017r. stan aktywów gospodarstw domowych wyniósł 1 962,0 mld zł, co oznacza brak istotnych zmian w ujęciu kwartalnym i wzrost o 9,8% w ujęciu rocznym. Przy braku zmiany stanu aktywów ogółem w omawianym okresie, nastąpiły zmiany w strukturze zasobów finansowych: wzrósł stan aktywów płynnych, tzn. gotówki i depozytów, natomiast zmniejszył się stan depozytów długoterminowych, akcji nienotowanych oraz pozostałych aktywów.

Stan zobowiązań gospodarstw domowych nie uległ zmianie w ujęciu kwartalnym i wyniósł 700,7 mld zł w II kwartale br. Wzrosły transakcje zarówno w formie kredytów konsumpcyjnych (4,9 mld zł wobec 2,0 mld zł w I kw. 2017r.), jak i kredytów mieszkaniowych (3,8 mld zł wobec 2,8 mld zł w I kw.), przy negatywnym wpływie przeszacowań wcześniej zaciągniętych zobowiązań walutowych. W ujęciu rocznym, zobowiązania ogółem wzrosły realnie o 3,0%.

 

Źródło: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa