Akcje i pochodne instrumenty finansowe w programach motywacyjnych: będą zmiany

Akcje i pochodne instrumenty finansowe w programach motywacyjnych: będą zmiany

Jest projekt ministerstwa finansów dotyczący zmian w ustawie o PIT w zakresie programów motywacyjnych.

Zmiany w zakresie programów motywacyjnych opartych na akcjach

Projekt zmian do ustawy PIT wprowadza definicję programu motywacyjnego oraz doprecyzowuje warunki skorzystania z możliwości odroczenia opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu nabycia lub objęcia akcji do momentu ich sprzedaży. Z preferencji tej nadal mogą skorzystać jedynie podatnicy uzyskujący akcje spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub EOG. Preferencją nadal nie są natomiast objęte spółki z o.o., które przyznają osobom uprawnionym udziały.  Najważniejsze zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego dotyczą:

 • Zdefiniowania programu motywacyjnego;
 • Ograniczenia preferencji do osób związanych ze spółką umową o pracę lub umową cywilnoprawną, z której przychody zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście;
 • Wymogu utworzenia programu motywacyjnego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej (zamiast wymogu przyznawania akcji na podstawie uchwały ww. organu);
 • Objęcia wprost preferencją nie tylko osób uprawnionych bezpośrednio do nabycia lub objęcia akcji, ale również akcji nabytych lub objętych w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji innych praw majątkowych;
 • Ograniczenia preferencji do programów motywacyjnych organizowanych bezpośredniego przez pracodawcę będącego spółką akcyjną (z którym uczestnik zawarł umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną) lub programów organizowanych przez spółkę akcyjną dominującą.

  Co to oznacza?

  Wprowadzenie przepisów ustawy PIT w zmodyfikowanym brzmieniu może spowodować zmianę kwalifikacji podatkowej przychodów uzyskiwanych w ramach programów akcyjnych. Kwalifikacja ta będzie kluczowa dla ustalenia prawidłowego źródła przychodu w stosunku do dochodu uzyskanego już w 2018 r. 

  W sytuacji, w której warunki preferencji nie zostaną spełnione, dochód z tytułu nabycia lub objęcia akcji będzie podlegał opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej (18% i 32%), zamiast według stawki 19% właściwej dla przychodów z kapitałów pieniężnych. W rezultacie, na spółkach mogą też ciążyć obowiązki płatnika.

  Zmiany w zakresie programów motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych

  Zgodnie z projektem zmian do ustawy PIT, w przypadku uzyskania przychodów z realizacji praw z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych uzyskanych w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są one zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane.  

  Co to oznacza?

  Wejście w życie przepisów ustawy PIT w nowym brzmieniu może spowodować zakwalifikowanie przychodów uzyskanych z udziału w programach motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych lub związanych z realizacją papierów wartościowych do przychodów opodatkowanych według progresywnej skali podatkowej (18% i 32%), zamiast według stawki 19% właściwej dla przychodów z kapitałów pieniężnych. W rezultacie, w pewnych przypadkach na spółkach mogą ciążyć obowiązki płatnika w zakresie tych programów.  

  Jakie działania należy podjąć?

  W celu właściwego przygotowania się do wejścia w życie nowych przepisów ustawy PIT już teraz warto przeanalizować postanowienia obecnie funkcjonujących w Państwa Spółce programów motywacyjnych. Zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne, które oferują pracownikom część wynagrodzenia zmiennego w formie akcji lub pochodnych instrumentów finansowych powinny przeanalizować ich podatkową kwalifikację pod rządami nowych przepisów. Zmiana przepisów to również dobry moment na wprowadzenie nowego programu motywacyjnego w spółkach lub zmianę już istniejącego. Zwracamy Państwa uwagę, iż dotychczas uzyskane interpretacje indywidualne mogą stracić moc ochronną. Po wejściu w życie zmian do ustawy PIT konieczne może okazać się również wystąpienie do dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla spółki lub podatnika w zakresie kwalifikacji podatkowej PIT dochodów ze starego lub nowego programu.


Źródło PwC

E-Doradca Analiza Finansowa