Znamy deficyt budżetowy za 2017 r. Nie ma zaskoczenia

Znamy deficyt budżetowy za 2017 r. Nie ma zaskoczenia

Jak poinformował resort finansów deficyt budżetu państwa w 2017 r. wyniósł 25,4 mld zł tj. 42,7% wartości planowanej w ustawie budżetowej i jest jednym z najniższych w ostatnich latach.

 

 

 


Ministerstwo Finansów podało wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. (po zm.). Według szacunkowych danych wyniosło ono odpowiednio:

  • dochody - 350,5 mld zł, tj. 107,7 %
  • wydatki - 375,9 mld zł, tj.  97,7 %
  • deficyt - 25,4 mld zł, tj. 42,7 %.

Dochody budżetu państwa w 2017 r.
Opierając się na wstępnych informacjach, dochody budżetu państwa w 2017 r. wyniosły 350,5 mld zł i były wyższe, niż prognozowano w ustawie budżetowej o 25,1 mld zł. W stosunku do 2016 r. dochody w 2017 r. były wyższe o 11,4%. Dochody podatkowe w 2017 r. wyniosły 315,3 mld zł i były wyższe o 14,2 mld zł (4,7%) w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2017 r.
Do wyższego wykonania dochodów podatkowych przyczyniły się głównie wyższe wpływy z podatku VAT. W 2017 r. dochody z podatku VAT są szacowane na 156,8 mld zł. W stosunku do dochodów w 2016 r. były one wyższe o 23,9% (czyli 30,2 mld zł). W stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. dochody z VAT były wyższe o 13,3 mld zł, tj. o 9,3%. W grudniu 2017 r. wpływy z VAT szacowane są na kwotę nieco ponad 10,6 mld zł. Dla porównania w grudniu 2016 r. dochody budżetu z VAT wyniosły jedynie 5,1 mld zł. Ponad dwukrotny wzrost dochodów z VAT w grudniu 2017 r. (wzrost o 5,5 mld zł) wynikał m.in. z wyższych wpłat dokonanych przez podatników o ok. 18,7%.
Wykonanie dochodów budżetu w 2017 r. minister finansów prof. Teresa Czerwińska oceniiła jako nadzwyczaj pozytywne.

W 2017 r. dochody niepodatkowe są szacowane na 33,7 mld zł, co oznacza spadek o 16,0% w stosunku do dochodów niepodatkowych w 2016 r. Głównym powodem niższego, niż w ubiegłym roku wykonania dochodów niepodatkowych były czynniki o charakterze jednorazowym. W 2017 r. nie wystąpiła jednorazowa wpłata z tytułu aukcji LTE, która miała miejsce w 2016 r. W stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. dochody niepodatkowe były wyższe o 11,2 mld zł, tj. o 49,9%, co wynika głównie z wyższej, niż planowano wpłaty z zysku NBP. W 2017 r. zanotowano wpłatę z zysku NBP w wysokości 8,7 mld zł. W 2016 r. wynik finansowy NBP wyniósł 9,2 mld zł, co skutkowało istotnie wyższą wpłatą zysku NBP do budżetu państwa w 2017 r. w porównaniu do prognozy wpłaty z NBP zapisanej w ustawie budżetowej na 2017 r. tj. 0,6 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 375,9 mld zł tj. 97,7 % planu. W 2016 r. przekazano na wydatki 360,8 mld zł, tj. 97,9 % planu. Jak podano niższe wykonanie limitu wydatków budżetu państwa w 2017 r. wynikało głównie z naturalnych oszczędności. Powołano się na zasadę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, czego skutkiem było niepełne wykorzystanie wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2017.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do roku 2016 odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,3 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus w okresie styczeń – grudzień 2017 – w roku 2016 wypłata tych świadczeń rozpoczęła się w kwietniu. Wykonanie wydatków w przypadku ZUS, niższe odpowiednio o ok. 4,3 mld zł w stosunku do roku 2016 spowodowane było przede wszystkim lepszym wpływem składek w 2017 r. Niższe wykonanie o ok. 3,4 mld zł w stosunku do roku 2016 w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r. Ponadto na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 1,3 mld zł (0,3 % limitu wydatków z ustawy budżetowej na 2017 r.) będzie wydatkowana w pierwszym kwartale roku 2018, jako wydatki niewygasające roku 2017.


Deficyt
Deficyt budżetu państwa w 2017 r. wyniósł 25,4 mld zł tj. 42,7% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on niższy o 20,8 mld zł w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2016 r. (46,2 mld zł).

 

źródło: MF

E-Doradca Analiza Finansowa