Znamy deficyt budżetowy za 2017 r. Nie ma zaskoczenia

Znamy deficyt budżetowy za 2017 r. Nie ma zaskoczenia

Znamy deficyt budżetowy za 2017 r. Nie ma zaskoczenia

Jak poinformował resort finansów deficyt budżetu państwa w 2017 r. wyniósł 25,4 mld zł tj. 42,7% wartości planowanej w ustawie budżetowej i jest jednym z najniższych w ostatnich latach.

 

 

 


Ministerstwo Finansów podało wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. (po zm.). Według szacunkowych danych wyniosło ono odpowiednio:

  • dochody - 350,5 mld zł, tj. 107,7 %
  • wydatki - 375,9 mld zł, tj.  97,7 %
  • deficyt - 25,4 mld zł, tj. 42,7 %.

Dochody budżetu państwa w 2017 r.
Opierając się na wstępnych informacjach, dochody budżetu państwa w 2017 r. wyniosły 350,5 mld zł i były wyższe, niż prognozowano w ustawie budżetowej o 25,1 mld zł. W stosunku do 2016 r. dochody w 2017 r. były wyższe o 11,4%. Dochody podatkowe w 2017 r. wyniosły 315,3 mld zł i były wyższe o 14,2 mld zł (4,7%) w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2017 r.
Do wyższego wykonania dochodów podatkowych przyczyniły się głównie wyższe wpływy z podatku VAT. W 2017 r. dochody z podatku VAT są szacowane na 156,8 mld zł. W stosunku do dochodów w 2016 r. były one wyższe o 23,9% (czyli 30,2 mld zł). W stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. dochody z VAT były wyższe o 13,3 mld zł, tj. o 9,3%. W grudniu 2017 r. wpływy z VAT szacowane są na kwotę nieco ponad 10,6 mld zł. Dla porównania w grudniu 2016 r. dochody budżetu z VAT wyniosły jedynie 5,1 mld zł. Ponad dwukrotny wzrost dochodów z VAT w grudniu 2017 r. (wzrost o 5,5 mld zł) wynikał m.in. z wyższych wpłat dokonanych przez podatników o ok. 18,7%.
Wykonanie dochodów budżetu w 2017 r. minister finansów prof. Teresa Czerwińska oceniiła jako nadzwyczaj pozytywne.

W 2017 r. dochody niepodatkowe są szacowane na 33,7 mld zł, co oznacza spadek o 16,0% w stosunku do dochodów niepodatkowych w 2016 r. Głównym powodem niższego, niż w ubiegłym roku wykonania dochodów niepodatkowych były czynniki o charakterze jednorazowym. W 2017 r. nie wystąpiła jednorazowa wpłata z tytułu aukcji LTE, która miała miejsce w 2016 r. W stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. dochody niepodatkowe były wyższe o 11,2 mld zł, tj. o 49,9%, co wynika głównie z wyższej, niż planowano wpłaty z zysku NBP. W 2017 r. zanotowano wpłatę z zysku NBP w wysokości 8,7 mld zł. W 2016 r. wynik finansowy NBP wyniósł 9,2 mld zł, co skutkowało istotnie wyższą wpłatą zysku NBP do budżetu państwa w 2017 r. w porównaniu do prognozy wpłaty z NBP zapisanej w ustawie budżetowej na 2017 r. tj. 0,6 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 375,9 mld zł tj. 97,7 % planu. W 2016 r. przekazano na wydatki 360,8 mld zł, tj. 97,9 % planu. Jak podano niższe wykonanie limitu wydatków budżetu państwa w 2017 r. wynikało głównie z naturalnych oszczędności. Powołano się na zasadę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, czego skutkiem było niepełne wykorzystanie wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2017.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do roku 2016 odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,3 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus w okresie styczeń – grudzień 2017 – w roku 2016 wypłata tych świadczeń rozpoczęła się w kwietniu. Wykonanie wydatków w przypadku ZUS, niższe odpowiednio o ok. 4,3 mld zł w stosunku do roku 2016 spowodowane było przede wszystkim lepszym wpływem składek w 2017 r. Niższe wykonanie o ok. 3,4 mld zł w stosunku do roku 2016 w ramach środków własnych Unii Europejskiej związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r. Ponadto na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 1,3 mld zł (0,3 % limitu wydatków z ustawy budżetowej na 2017 r.) będzie wydatkowana w pierwszym kwartale roku 2018, jako wydatki niewygasające roku 2017.


Deficyt
Deficyt budżetu państwa w 2017 r. wyniósł 25,4 mld zł tj. 42,7% wartości planowanej w ustawie budżetowej. Był on niższy o 20,8 mld zł w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2016 r. (46,2 mld zł).

 

źródło: MF

E-Doradca Analiza Finansowa